zo zasadania Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 21. – 22. novembra 2023 v Hornom Smokovci, GRAND hotel BELLEVUE

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

berie na vedomie:

 • informáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o legislatívnych a vecných zmenách v regionálnom školstve v kontexte programového vyhlásenia vlády SR
 • informáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – o financovaní podporných opatrení pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a ich uvedení do reálnej praxe
 • informáciu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania o národných projektoch, o personálnom zastúpení v jednotlivých krajoch
 • informáciu ŠIOV o NP zavedenia manažérstva kvality v OVP
 • informáciu o činnosti a zámeroch Odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy, výskumu a športu v roku 2023
 • informáciu o digitálnej transformácii vzdelávania v školstve
 • správu o činnosti Asociácie za rok 2022/2023 – Príloha A
 • správu o čerpaní finančných prostriedkov fondu ASOŠS za rok 2022/2023 – Príloha B
 • návrh čerpania finančných prostriedkov Asociácie na rok 2024 – Príloha C
 • stav finančných prostriedkov Asociácie vo výške EUR 2 017,10, z toho na účte 1 932,63 EUR, v pokladni EUR 84,47 k 15. 11. 2023
 • zmenu a doplnenie stanov Asociácie
 • voľbu viceprezidenta Asociácie Ing. Katarínu Curillovú správnou radou

schvaľuje:

 • správu o činnosti Asociácie SOŠ Slovenska za rok 2022/2023
 • členský príspevok vo výške 30,00 EUR pre rok 2024
 • správu o hospodárení Asociácie s finančnými prostriedkami
 • návrh čerpania finančných prostriedkov Asociácie na rok 2024
 • zmeny stanov Asociácie

odporúča a predkladá Ministerstvu školstva SR podľa jednotlivých sekcií závery z rokovaní

a) sekcia obchodných a hotelových akadémií

 • poukazuje na nereálnu požiadavku školiť inštruktorov všetkých zamestnávateľov, u ktorých žiaci vykonávajú súvislú dvojtýždňovú odbornú prax. Táto povinnosť má opodstatnenie pri dlhodobej forme odbornej praxe, napríklad v systéme duálneho vzdelávania (SDV) – príprava inštruktorov v SDV link: https://www.ruzsr.sk/sk/article/priprava-instruktorov/)
 • upraviť legislatívu a upraviť zaradenie pozície koordinátora duálneho vzdelávania, ktorý by mal znížený úväzok vzhľadom na náročnosť jeho práce
 • zvýšiť normatív pre kategóriu SOŠ 1. kategória, resp. zaradiť študijné odbory obchodná akadémia, obchodná akadémia – bilingválne štúdium do vyšších normatívnych stupňov, napr. do 4 stupňa (z dôvodu zavedenia duálneho systému vzdelávania, ktorý vyžaduje viesť praktické vyučovanie realizované v škole v menších skupinách, sa zvýšil počet týždenných vyučovacích hodín, nové úlohy Autorizovanej inštitúcie v Systéme overovania kvalifikácií, úlohy Centra odborného vzdelávania a prípravy, duálnej školy, vývoj digitalizácie a automatizácie v sektore prináša zvýšené náklady na vzdelávací proces)
 • zaradiť žiakov OA v olympiádach z cudzích jazykov do kategórie SOŠ (OA je stredná odborná škola, vzdeláva žiakov v náročných ekonomických disciplínach pre OVP, spoločná kategória s gymnáziami s vyššou hodinovou dotáciou vytvára v súťažiach disparitu)

b) sekcia stredných priemyselných škôl SR

 • zadefinovať v zákone špecifické postavenie a úlohu stredných priemyselných škôl, ktoré pripravujú absolventov pre prax aj pre vysokoškolské štúdium
 • realizovať revíziu aktuálnych študijných odborov a zmenu ich názvu ( atraktívny, zrozumiteľný, zodpovedajúci aktuálnemu vzdelávaciemu obsahu v prepojení na príbuzné odbory na VŠ)
 • žiadame otvoriť tému digitálneho príspevku na stredných priemyselných školách
 • do ŠVP príslušných študijných odborov zapracovať (napr. formou dodatku) aj formu dištančného vzdelávania
 • upraviť legislatívu tak, aby sa učitelia odborných predmetov zaraďovali do príslušných kariérových stupňov na základe ich pôsobenia v konkrétnej odbornej oblasti stanovený počet rokov (rovnakým mechanizmom, ako rieši vyhláška 173/2023 Z. z. zaraďovanie úspešných športovcov a umelcov)
 • zmeniť legislatívu ohľadom prijímacieho konania (termín zverejnenia výsledkov prijímacích skúšok).

c) sekcia stredných odborných škôl

 • žiadame ŠIOV o zverejnenie ŠVP pre nové učebné a študijné odbory do 31. 12. 2023
 • 6488 H pracovník v gastronómii
 • 6461 H asistent predaja
 • 6463 K kozmetik – vizážista
 • 6327 M ekonomické a administratívne služby
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách (blokové vyučovanie)
 • žiadame o navýšenie normatívneho financovania pre všetky študijné a učebné odbory
 • žiadame o zvýšenie platov riaditeľov škôl – manažérov
 • žiadame zrušiť § 70 ods. 11 Zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v aktuálnom znení – anonymné hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov
 • žiadame zvýšiť normatív na žiaka v experimentálnych odboroch skupiny 25, ktoré sú zaradené do kategórie 2, presunutím do vyššej kategórie (3 alebo 4).
 • M programovanie digitálnych technológií,
 • M inteligentné technológie
 • žiadame v skupine odborov 26 požadovať zdravotnú spôsobilosť
 • zmeniť termín talentových prijímacích skúšok minimálne o mesiac skôr pred riadnym termínom PS
 • žiadame v rámci podpory odborného vzdelávania zabezpečiť výučbový materiál s digitálnym obsahom a multilicencie na výučbu technických predmetov
 • navrhujeme zaviesť jednotné prijímacie skúšky pre všetky študijné odbory stredných škôl v SR a prijímať žiakov podľa percenta úspešnosti na jednotlivé typy škôl (český model financovania)
 • nelimitovať plány výkonov v 3-ročných a 4-ročných učebných odboroch najmä v nedostatkových odboroch požadovaných na trhu práce
 • žiadame o možnosť prijímať žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (Variant A) do učebných odborov poskytujúcich nižšie stredné odborné vzdelanie
 • z dôvodu nedostatku majstrov odbornej výchovy prehodnotiť kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie majstra odbornej výchovy (návrh: MOV ako pri hlavnom inštruktorovi v SDV u zamestnávateľa bez DPŠ)
 • 2495 K autotronik/autotronička – zaradiť do siete odborov tak, aby školy v zákonom stanovenom termíne mohli požiadať o zaradenie do siete študijných odborov školy pre školský rok 2024/2025 (školy, ktoré sú zaradené v experimentálnom overovaní odboru).

deleguje do expertných skupín

Názov sekciePriezvisko, meno, titl.Škola
Sekcia obchodných a hotelových akadémiíBlaškovič Ladislav, Ing. Hotelová akadémia Piešťany
Orthová Jana, Ing.Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Dudrová Katarína, PhDr. Obchodná akadémia Považská Bystrica
Chudíková Mariana, Ing.Hotelová akadémia Humenné
Mikulová Viera, RNDr.Spojená škola Stará Ľubovňa, organizačná zložka Obchodná  akadémia
Sekcia stredných priemyselných škôl Dömény Félix, Ing. SPŠ strojnícka Bratislava
Adamko  Daniel, Ing. SPŠ elektrotechnická, Bratislava 
Papík Peter,  Ing. SPŠ dopravná, Trnava
Trnková Romana, Ing. SPŠ dopravná,  Zvolen
Chrvala Marcel, Ing. SPŠ stavebná, Trnava
Sekcia stredných odborných škôlKubušová Danka, PaedDr. SOŠ techniky a služieb, Brezno
Štefan Ivan, Ing. SOŠ Snina
Čurillová Katarína, Ing. SOŠ Nitra

ukladá:
Zvolať stretnutie členov Asociácie v období október – november 2024
Termín: 10 – 11/2024 Zodpovední: členovia správnej rady

Zabezpečiť propagáciu Asociácie a jej činnosti v rámci SOŠ podľa jednotlivých krajov (využiť i stretnutia riaditeľov na pracovných poradách, ktoré organizujú zriaďovatelia)
Termín: 01 – 09/2024 Zodpovední: členovia správnej rady

Uhradiť členský poplatok vo výške 30,00 EUR za rok 2024 na účet číslo: Sk 38 0200 0000 0022 4270 4253
Termín: 09/2024 Zodpovedný: každý člen Asociácie

Zverejniť na webovom sídle Asociácie zoznam členov Asociácie v roku 2024
Termín: 05/2024 Zodpovedný: Ing. Peter Papík

Aktualizovať webové sídlo Asociácie
Termín: 05 – 06/2024 Zodpovedný: Ing. Peter Papík

Zverejniť na webovom sídle Asociácie uznesenie zo zasadnutia VZ zo dňa 21. – 22. novembra 2024
Termín: do 31. 12. 2023 Zodpovedný: Ing. Najšlová Dagmar Ing. Peter Papík

Zverejniť na webovom sídle Asociácie zápisnicu, aktualizované stanovy a prílohy zo zasadnutia VZ zo dňa 21. 11. 2023 – 22. 11. 2023
Termín: 01/2024 Zodpovední: Ing. Najšlová Dagmar
Ing. Felix Dömény
Ing. Peter Papík

Po sčítaní počtu prítomných členov Asociácie, konštatoval predseda mandátovej komisie, že valné zhromaždenie je v zmysle stanov uznášania schopné. Zo 133 členov Asociácie bolo prítomných 97. Valné zhromaždenie sa uznieslo jednomyseľným hlasovaním všetkých prítomných, že uznesenie je platné.


Uznesenie


Zápisnica

Uznesenie č. 01/2023