Finančné prostriedky boli poskytnuté na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien:

  • všetkým zamestnancom škôl (pedagogickým, odborným a nepedagogickým na školách všetkých typov zriaďovateľov)  a
  • všetkým zamestnancom štátnych školských zariadení ( teda ŠZ, ktoré zriaďuje OU v sídle kraja)

podľa čl. II odstavca 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.

Do dohodovacieho konania vstúpilo 1 624 zriaďovateľov.

Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako 100 € na jedného zamestnanca zamestnaného na plný pracovný úväzok a k tomu prislúchajúce odvody. Ministerstvo pri výpočte vychádzalo z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.6.2021 podľa štatistického výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04.


Finančné prostriedky sa poskytli jednotlivým zriaďovateľom škôl v októbri 2021 prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Finančné prostriedky neboli poskytnuté na zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ ( ŠKD, CVČ, internáty, ŠJ….) ktoré zriaďujú obce, VUC, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Normatívne financovanie / Dohadovacie konania / Navýšenie osobných nákladov KZ