zdroj: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve od zamestnancov, riaditeľov základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, gymnázií, stredných odborných škôl, odborných učilísť, špeciálnych škôl až po rektorov vysokých škôl, dekanov fakúlt a študentov.

Témami rokovania boli:

  • – Vyhodnotenie spoločnej Deklarácie z roku 2020
  • – Rozpočet verejnej správy v oblasti školstva
  • – Proces a výsledky novelizácia školskej legislatívy
  • – Pretrvávajúce protipandemické opatrenia
  • – Plán obnovy
  • – Komunikácia zo strany ministerstva školstva
  • – Špecifické problémy stavovských organizácií

Výsledkom rokovania je Deklarácia 2021, ktorá obsahuje zoznam najdôležitejších požiadaviek na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v záujme úspešného spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska.

Deklarácia je adresovaná prezidentke SR, predsedovi vlády SR, predsedovi NRSR, ministrovi školstva, ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých žiadame o realizáciu uvedených požiadaviek ešte v tomto volebnom období.

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI