V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 môžu zriaďovatelia škôl v období september – december 2021 požiadať o dofinancovanie zvýšených osobných nákladov z dôvodu zabezpečenia kombinovanej formy vzdelávania – prezenčnej a zároveň dištančnej.

Finančné prostriedky boli poskytnuté jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Normatívne financovanie / Dohadovacie konania / Kombinovaná forma vzdelávania