Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje s účinnosťou od 1. septembra 2021 takto:

 1. Školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl sa uskutočňuje v škole (prezenčne) podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky. 
   
 2. Školské zariadenia sú v prevádzke podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky.
   
 3. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
 4. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.
 5. V školách, v ktorých sa na základe podmienok COVID AUTOMATu neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne), a v školách podľa bodov 3 a 4 riaditelia škôl zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
 6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
 7. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.
 8. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 na škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom
  a) každý pondelok a
  b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
 9. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/13405:2-A1810 z 2. júla 2021.

Odôvodnenie:

Rozhodnutím č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu obnovil školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 10. augusta 2021 aktualizáciu Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT) uznesením vlády Slovenskej republiky č. 440 s účinnosťou od 16. augusta 2021.

Vzhľadom na to, že COVID AUTOMAT upravuje podmienky školského vyučovania a prevádzky školských zariadení s určením základných opatrení prislúchajúcich stupňom rizika, školské vyučovanie sa v novom školskom roku neprerušuje, ale bude prebiehať podľa zaradenia jednotlivých okresov do príslušného stupňa rizika podľa podmienok určených v COVID AUTOMATe a rovnako aj prevádzka školských zariadení.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. 9. 2021