V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora. Táto pracovná pozícia bude v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch finančne podporovaná v tých vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka.

Náplň práce

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

 • vízia školy
 • škola ako komunita aktérov
 • škola ako vzdelávacie prostredie

V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Profesijný štandard digitálneho koordinátora vychádza z výstupu projektu IT Akadémia: Microsoft Word – Kompetencie a úlohy_Digitálny koordinátor školy_web.docx (itakademia.sk).

Ako môže škola získať školského digitálneho koordinátora

 1. Škola zareaguje na výzvu NP edIT zverejnenú na stránke MŠVVaŠ SR alebo na stránke NP edIT vyplnením online formulára.
 2. Pridelenie pozície bude realizované formou bodového hodnotenia na základe vopred stanovených kritérií.
 3. Po uznaní nároku školy na koordinátora jej bude MŠVVaŠ SR nápomocné pri obsadzovaní tejto pozície.
 4. Realizácia pozície koordinátora sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:
  • pedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok,
  • pedagogický zamestnanec na plný úväzok.
 5. V kooperácii s NP IT Akadémia zabezpečí MŠVVaŠ SR vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov formou úvodného a priebežného vzdelávania.
 6. Obsadenie pracovnej pozície školského digitálneho koordinátora sa uskutoční od 01. 09. 2021.

Ako sa môžem stať školským digitálnym koordinátorom

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne.

Ďalšie informácie o NP IT Akadémia sa nachádzajú na tejto stránke: It akadémia – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROčIE (itakademia.sk).

Zmluvný vzťah školského digitálneho koordinátora so školou

Pre tento účel pripravilo ministerstvo usmernenie, ktoré nájdete na tomto linku: Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so zamestnávaním pedagogického zamestnanca s pracovnou náplňou školský digitálny koordinátor.
 

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR na: https://koordinatori.iedu.sk/.

Konečný termín na predloženie žiadosti je 30. 9. 2021do23:59 hod. Vyhodnocovanie žiadostí bude prebiehať priebežne.

Pred odoslaním žiadosti potencionálnym žiadateľom odporúčame si naštudovať dokumenty Výzva a Najčastejšie kladené otázky, ktoré sa nachádzajú nižšie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese koordinatori.edit@minedu.sk. V úvode správy uveďte EDUID školy.

Webinár

 S cieľom podporiť a motivovať školy zapojiť sa do podaktivity Školský digitálny koordinátor sme pripravili webinár, ktorý si môžete pozrieť zo záznamu nižšie.

Školský digitálny koordinátor