zdroj: www.okvalite.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania ako Referenčné miesto EQAVET v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2024 tretí ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Nad Mesiacom kvality prebral záštitu pán Tomáš Drucker, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas celého mesiaca apríl budeme organizovať rôzne podujatia pre podporu povedomia o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentácie dobrej praxe odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Slovensku. Cieľom Mesiaca kvality je tiež posilnenie motivácie pedagógov a ďalších zamestnancov v OVP, zviditeľnenie ich úsilia, výsledkov a zvýšenie prestíže OVP.

Mesiac kvality OVP 2024 vyvrcholí konferenciou 30. apríla 2024 v Trnave. O ďalších sprievodných aktivitách sa dozviete viac v sekcii Podujatia 2024.

Pri tejto príležitosti sme vyhlásili tretí ročník Národnej ceny kvality 2024. Školy si môžu vybrať jednu zo štyroch kategórii, do ktorej zašlú svoju prihlášku najneskôr do 29. februára. Porota bude rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v nasledujúcich štyroch kategóriách:

 • Spätná väzba v OVP,
 • Prax na pracovisku,
 • Rozvoj občianskych zručností,
 • Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

Viac podrobností o jednotlivých kategóriách sa dočítate nižšie, v časti B) Kategórie. 

Prečítajte si viac o pravidlách súťaže.

Prihlasovanie je možné do 29.2.2024.  Prihlasovací formulár, opis kategórií ako aj ďalšie podrobnosti ohľadom súťaže nájdete na webovej stránke.


A) Podmienky účasti

O ocenenie sa môžu uchádzať verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality v OVP nad rámec stanovených štandardov.

Každý poskytovateľ OVP sa môže prihlásiť len do jednej zo 4 kategórií.

Prečítajte si viac o pravidlách súťaže.


B) Kategórie

V tomto roku bude porota rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v týchto kategóriách:

 1. Spätná väzba v OVP,
 2. Prax na pracovisku,
 3. Rozvoj občianskych zručností,
 4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

1. Spätná väzba v OVP

Spätná väzba je jedným z najdôležitejších prvkov zlepšovania kvality. Má nespochybniteľný význam z hľadiska profesijného rozvoja učiteľov, celkového výkonu inštitúcie, prispieva k vzájomnému učeniu sa všetkých zainteresovaných strán a zároveň má dopad na žiakov z hľadiska zlepšenia kvality výučby. 

Cena kvality bude udelená škole, ktorá má kultúru spätnej väzby zakorenenú vo svojich interných procesoch a je jednou z jej priorít. Vedenie školy systematicky pripravuje na spätnú väzbu študentov a budúcich absolventov, i zamestnancov. Škola má stanovené procesy a ciele na zber spätnej väzby, dáta sa pravidelne analyzujú a výsledky uplatňujú v praxi do vopred stanoveného časového obdobia.

Uplatňovanie mechanizmov spätnej väzby v OVP prináša množstvo výhod, ako napríklad::

 • Spätná väzba napomáha osobnému a profesionálnemu rastu jednotlivcov aj celej inštitúcie.
 • Zvyšuje motiváciu a angažovanosť jednotlivcov aj celej inštitúcie.
 • Zlepšuje komunikáciu a pracovné vzťahy na rôznych úrovniach fungovania inštitúcie.
 • Znižuje konflikty na pracovisku.
 • Zlepšuje atmosféru v škole.

V prihláške opíšte, ako prebieha spätná väzba na vašej škole, akou formou (dotazníky, osobné stretnutia, alumni kluby,  peer review,…), akí aktéri sú do nej zahnutí, kto je zodpovedný za zber a analýzu údajov, aké výsledky sa vám podarilo dosiahnuť na základe spätnej väzby.

2. Prax na pracovisku

Odborná prax je neoddeliteľnou súčasťou štúdia na strednej odbornej školy akéhokoľvek zamerania. Prostredníctvom praxe študenti získavajú skutočný a plnohodnotný obraz o každodennom pracovnom výkone vo svojom odbore. Vďaka tomu môžu rozvíjať svoje silné stránky, či odhaliť oblasti vyžadujúce zlepšenie. Priama skúsenosť z praxe je akousi generálkou pre vstup na trh práce, ktorá posilní u študentov sebadôveru a odvahu vstúpiť do dospelého pracovného sveta.   

Cena kvality bude udelená škole, ktorá výnimočným spôsobom zabezpečuje kvalitu a efektívnosť praxe študentov na pracovisku u zamestnávateľa. V popise svojho výnimočného prístupu vám odporúčame zamerať sa na oblasti:

 • Možnosti absolvovania praxe – organizačné zabezpečenie a príprava študentov
 • Efektívnosť praxe – prepojenie a časový súlad teoretického obsahu ŠkVP s výkonom praxe u zamestnávateľa
 • Benefity, ktoré prax študentom prináša
 • Komunikácia školy a pracoviska – zodpovedné osoby a ich vzájomná koordinácia, dochádzka študentov, rozvoj ich odborných skúseností, zručností, sledovanie ich napredovania, miera obojstrannej spokojnosti (študent, hlavný inštruktor/inštruktor, zamestnávateľ), riešenie prípadných komplikácii a pod. 
 • Príprava osôb zainteresovaných na praxi študentov (napr. majstrov odborného výcviku) – rozvoj odborných a sociálnych zručností
 •  Vybavenie pracoviska – BOZP, inovácie, technológie

3. Rozvoj občianskych zručností 

Aktívne občianstvo predstavuje hnaciu silu pozitívnych spoločenských zmien. Každý občan má možnosť podieľať sa aktívne a zodpovedne na spolurozhodovaní vecí verejných. Pod aktívne občianstvo spadajú činnosti, postoje, vedomosti a zručností, ktorých cieľom je prispieť k budovaniu a udržiavaniu demokratickej spoločnosti. Ide napríklad o rozhodnutie ísť voliť, kampaň na skrášlenie ulice v komunite či aktívne vyjadrovanie nespokojnosti a názoru na veci verejné podpisom petície. 

Aktuálne žijeme v dobe, kedy nedôvera voči demokratickým nástrojom a hodnotám u mladých ľudí narastá a prikláňajú sa často k radikálnym organizáciám a stranám. Práve škola predstavuje prvé dôležité demokratické prostredie pre mladých ľudí a je dobré, keď ho rozvíja a podporuje. Cieľom je, aby žiaci sami participovali na chode školy a prispievali tak k fungovaniu orgánov školskej demokracie (Žiacka školská rada, Rada školy a pod.) Učia sa tak spoločne diskutovať, preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, rozvíjajú kritické myslenie a organizačné schopnosti, ktoré v budúcnosti uplatnia ako aktívni občania našej krajiny.  

Cena kvality bude udelená škole, ktorá aktívne využíva školské demokratické nástroje a rozvíja u svojich žiakov demokratické hodnoty. V popise svojich aktivít sa môžete zamerať na nasledovné oblasti:

 • Fungovanie a aktivity Žiackej rady
 • Fungovanie a aktivity Rady školy
 • Občianske aktivity a podujatia školy s presahom na lokálnu komunitu
 • Simulované školské voľby
 • Organizácia debatných krúžkov a súťaží 
 • Projekty, exkurzie a prednášky k téme aktívneho občianstva
 • Iné formy rozvoja sociálnych zručností

4. Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality 

Cena bude udelená osobnosti, ktorá svojím dlhodobým a špecifickým prístupom prispieva k zabezpečovaniu kvality OVP.

Poskytovateľ OVP sa môže prihlásiť len do jednej z vyššie uvedených kategórií. 


C) Hodnotiaci proces

Za hodnotiaci proces zodpovedá porota zložená z odborníkov zo ŠIOV, MŠVVaŠ SR, Rady zamestnávateľov pre OVP, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a Siete kvality.

Porota bude hodnotiť každú inštitúciu samostatne. Na základe informácií poskytnutých v prihlasovacom formulári budú vybrané 3 prihlášky v každej kategórii, ktoré postúpia do 2. kola hodnotiaceho procesu t.j. do finále

Prihlasovanie do Národnej ceny kvality v OVP 2024 bude ukončené 29. februára 2024 (vrátane).

Najneskôr do 8. marca 2023 budú vybraní finalisti pozvaní na online prezentáciu ich práce v jednotlivej kategórii pred hodnotiacou komisiou. Termín a požiadavky na obsah a formu prezentácie predstaví finalistom organizátor priamo v pozvánke. 

V každej kategórií bude následne ocenená jedna inštitúcia či jedna osobnosť v rámci konferencie Mesiac kvality, ktorá sa bude konať 30. apríla 2024.


D) Ocenenie

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny kvality OVP 2023 sa uskutoční počas Konferencie 30. apríla 2023 v Trnave.

Hlavnou výhrou v každej kategórii je propagačné video, ktoré bude prezentovať jedinečnosť a kvalitu vzdelávacej inštitúcie či osoby. Ocenení ďalej získajú plaketu Národnej ceny kvality OVP 2023 a diplom.


E) Ďalšie informácie

Registrovaním sa do Národnej ceny kvality v OVP súhlasíte so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne a som si vedomý/-á toho, že mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Prevádzkovateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na nepresnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte eqavet@siov.sk.


Národná cena kvality v OVP – 2024