zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.

Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021, ktorá bola zverejnená 24. novembra 2021, ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania. Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na:

  • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
  • Činnosti s účasťou mládeže
  • DiscoverEU – akcia pre začlenenie
  • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Rozpočet, s ktorým sa počíta na prefinancovanie projektových žiadostí v rámci Výzvy 2022, dosahuje výšku 3 179 mil. EUR.

Rozpočet, s ktorým sa počíta na prefinancovanie projektových žiadostí v rámci Výzvy 2022, dosahuje výšku 3 179 mil. EUR.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Budúci rok oslavuje Erasmus+ 35 rokov, počas ktorých dal mnohým ľuďom príležitosť študovať, učiť sa a získať skúsenosti v oblasti odbornej prípravy v zahraničí. Všetci účastníci tvrdia, že ide o dôležitú životnú skúsenosť, ktorá poznamenala ich osobnú a profesionálnu dráhu a zanechala trvalé spomienky na to, ako sa žije v Európskej únii. Chceme dať príležitosť väčšiemu počtu ľudí, aby sa zapojili a využívali výhody, ktoré ponúka Erasmus+. V roku 2022 oslávime aj Európsky rok mládeže a Erasmus+ v ňom bude zohrávať ústrednú úlohu.“

Cieľom programu Erasmus+ je priblížiť možnosti programu ľuďom s nedostatkom príležitostí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a iným sociálno-ekonomickým znevýhodnením. Ďalšími prioritami programu sú popri inklúzii – digitalizácia, udržateľný rozvoj a aktívna participácia mladých ľudí. Novinou Výzvy 2022 je flexibilnejšie financovanie, v rámci ktorého jednotkové príspevky v projektoch KA2 nahradia jednorazové platby pri financovaní partnerstiev. Zjednodušene to znamená, že v čase plánovania rozpočtu jeho jednotlivé položky nemusia byť vopred určené. Toto môže predstavovať vyššiu flexibilitu pre realizácii rozpočtu projektu počas jeho trvania.

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s Výzvou 2022 nájdete na webstránke Výzvy.

Národné agentúry pripravujú sériu inštruktážnych webinárov, ktorých cieľom je pomôcť potenciálnym realizátorom projektov Erasmus+ čo najlepšie pripraviť návrhy projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania a práce s mládežou. Termíny budú zverejnené na webstránke www.erasmusplus.sk.

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+