1. Dobrý deň, mám otázku. Vo výkaze nám vybehlo viac učiteľov ako v skutočnosti máme. Je možné, že je to preto, že mám učiteľov, čo učia aj odborné aj všeobecné predmety? Treba si vybrať len jednu kolónku? Alebo je problém inde?

V asc agende pre učiteľa , časť vyučovací proces zaznačujete iba jednu položku. Ak by ste ani jednu položku nezaznačili, nenačítal by sa Vám správne výkaz Š ZAM.

 1. Podľa pokynov o triede je povinné vyplnenie Odbor a zameranie, v ASC mi dáva možnosť iba jedného odboru a zamerania a ja mám triedy aj dvojodborové. Ako to zadať?? Zadať iba prvý odbor? ja mám triedu bez odboru a každý žiak má zadaný odbor Ďakujem

Musíte v asc agende v časti ZOZNAM ŽIAKOV vybrať meno študenta, v záložke ZÁKLADNÉ ÚDAJE vyplňte ODBOR. Každému žiakovi vyznačíte odbor, ktorý študuje.

 1. Dobrý deň. Nemáme žiadnych študujúcich v ostatných formách štúdia. A vo výkaze 2-01 sa nám zobrazujú žiaci v rekvalifikačnom kurze (aj to iba ženy a nie spolu). Zrejme ide o nejakú chybu systému … stretol sa s tým niekto? Nepomáha ani prepísať údaje aktuálnou dávkou.

Ak nemáte žiadnych žiakov v ostatných formách štúdia, v časti II a v časti III vyplňujete nuly. Časť III nadväzuje na časť II.

 1. LK – ako vyplňujem?

Žiak, ktorý sa má v školskom roku 2021/2022 zúčastniť na LK, vyznačíte v záložke ŽIAK: Platby, ŠvP, LK v políčku, kam smeruje červená šípka.

Pri kontrole pre EDUZBER sa Vám žiaci SŠ načítajú v jednom riadku a ak má škola aj 8-ročnú formu štúdia, tak žiaci na úrovni ISCED 2 sa napočítajú v riadku nižšie.

Zelená šípka označuje políčko, v ktorom zaznačíte štipendium, ktoré žiak poberal v školskom roku 2020/2021.


Otázky z webinárov

Gymnáziá

 1. Aký je korektný dátum začiatku štúdia pre maturantov?

Začiatok štúdia sa eviduje v ŠIS ako 1.9.  (školský rok, kedy bol žiak prvák – pokiaľ bol žiak prijatý na štúdium v rámci prijímacieho konania na stredné školy) 

Ak bol maturant prijatý prestupom, uvádza sa dátum začiatku štúdia žiaka na strednej škole uvedený v rozhodnutí riaditeľa školy.

 1. Aký je korektný dátum začiatku štúdia 1.9.2021 alebo 2.9.2021

1.9.2021 

 1. Aký dátum uvádzať pri ukončení štúdia u maturantov?

Dátum pre ukončenie štúdia maturanta – školský zákon; §91 (1) dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy; to neplatí ak ide o žiaka šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú skúšku.

 1. Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium nadobúda právoplatnosť po 15 dňoch za predpokladu, že sa žiak neodvolá voči vydanému rozhodnutiu. Rozhodujúci dátum o prijatí žiaka pre potreby z čítania v RIS-e po započítaní tejto lehoty alebo nie?

Rozhodnutie o prijatí žiaka vecne nadobúda právoplatnosť až po 15 dňoch. Pre potreby financovania musí byť žiak evidovaný v RIS k 15.9.021.

 1. Ak máme v rámci gymnázia zariadené CVČ a ŠI – je potrebné zaslať údaje o zamestnancov v rámci gymnázia za školu ako celok? Zbierate údaje aj o pedagogických asistentkách financovaných z národného projektu?

Údaje o zamestnancoch vyplňujete podľa návodu: https://www.pomoc.skoly.org/?1673   V ŠIS je vyplnených viac údajov. Údaje o zamestnancoch sa načítavajú podľa potreby. V Eduzbere za Gymnázium potrebujeme pre KKŠ len pedagogických zamestnancov gymnázia ako školy.

 1. Chcem sa opýtať, ako v RIS-e evidovať učiteľa, ktorý vykonáva teraz od 1.9. digitálneho koordinátora na 50% úväzok?

Ako pedagogický zamestnanec- učiteľ má úväzok 0,5 – toto vstupuje do výpočtu KKŠ. Zvyšných 0,5 úväzku má ako nepedagogický zamestnanec.

 1. Čo uviesť v aSc u žiaka, ktorý celý školský rok absolvuje štúdium v zahraničí? Má mať nastavené prerušené štúdium?

https://pomoc.skoly.org/text.php?id=1902&lang=sk

Ostatné stredné školy

 1. Treba uviesť názov školy alebo stačí iba meno? 

Aj názov, aj meno. Údaje sa vyplňujú pre potreby rôznych tlačových zostáv, ktoré sa generujú zo ŠIS. V niektorom tlačive je iba názov škole, v inom iba meno školy.

 1. RIS nám nezobral 2 žiakov z Ukrajiny – nepriradil im EDUID.

Ide zrejme o konkrétnu školu a konkrétnych žiakov. Bolo by potrebné to preveriť v komunikácii so školou.

 1. Náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj vyžaduje protokol o zbere údajov už 20.9.2021. Nakoľko 15.9+.2021 je deň pracovného pokoja, máme na to 3 pracovné dni. Je to v poriadku, keď zber trvá do 30.9.2021? 

Nie je to v poriadku, zber trvá do 30.9.2021.

 1. 15.9. je sviatok odosielame údaje po uvedenom termíne t.j. 16.9_

Áno, údaje odosielate od 15.9.2021

 1. A čo výkaz za školský internát k 15.9.

Výkaz V19 o ŠI robíte podľa pokynov CVTI SR: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skolmsvvs-sr-19-01.html?page_id=10002

 1. Odosielame údaje žiakov cez jeden PC a údaje o zamestnancoch cez druhý PC… bude to možné aj naďalej?

Áno. To ascAgenda umožňuje, nevidíme v tom problém.

 1. Bez doručenia výkazu 2 – 01 o strednej škole zriaďovateľ nevie odkontrolovať správnosť protokolu eduzber

Zriaďovateľ vie skontrolovať správnosť protokolu Eduzber nasledovne:

ŠIS pripravujú prehľad pre zriaďovateľov, v ktorom budú mať zriaďovatelia za každú školu rozpísaný počet žiakov vykázaných riaditeľom školy v danom ročníku na počet žiakov, ktorí nie sú prijatí nad rámec plánov výkonov a na počet žiakov prijatých nad rámec plánu výkonov. 

Zriaďovateľ porovná údaje v prehľade s plánom výkonom zverejneným na stránke ministerstva školstva.

 1. Škol(MŠVVŠ SR) 2 – 01 sa teda tiež vypĺňať?

RIS z údajov z Vášho ŠIS vypočíta väčšinu údajov V2. Na https://crinfo.iedu.sk/  sa prihlásite a podobne ako pre Eduzber; predvyplnené údaje výkazu skontrolujete, ak treba doplníte a odošlete. 

 1. Škol(MŠVVŠ SR) 2 – 01 sa teda tiež nebude vypĺňať?

To isté, čo v predchádzajúcej otázke

 1. Sme spojená škola, vyučujúcu náboženskej výchovy musíme evidovať v oboch zložkách (konzervatórium aj škola umeleckého priemyslu) reálne však odučí len 1 hodinu. Ale do RIS jej natiahne 2 hodiny. Dalo sa to editovať. Bude táto možnosť aj naďalej? 

Konzervatórium je jedna škola, škola umeleckého priemyslu je iná škola. V rámci týchto škôl nemôžete spájať skupiny a teda vyučujúca nemôže učiť reálne iba jednu hodinu. Správne má vyučujúca učiť dve hodiny, tak ako to vykazuje RIS – nielen v systéme, ale aj v skutočnosti.

 1. ASC agenda má aj ponuku NASTROJE/RIS, je nutné  ešte data  vypublikovať aj  cez ponuku Hlavny/Odoslat štatistiky/RIS  ? 

Ide o totožnú funkciu. Stačí to urobiť pomocou jednej funkcie.

 1. Ako to bude s prílohou k výkazu 2-01? Bude sa dat ručne doplniť? Nakoľko tieto údaje nám do RIS nestiahne. 

Áno, príloha k výkazu V2 sa bude ručne dopĺňať na crinfo

 1. Čo je potrebne zadať do typu ukončenia štúdia, ak žiak prestupuje z odboru na odbor v rámci jednej školy? Je tam taká možnosť, prestup na iný odbor.

Vyplníte to ako prestup na iný odbor. Tá položka sa však neodosiela do RISu, keďže ju neobsahuje číselník RISu – typy ukončenia štúdia a nejedná sa o ukončenie štúdia na danej škole.

 1. Ide o typ ukončenia z číselníka ministerstva školstva?

Ministerstvo upravilo číselník typov ukončenia pre tento škol. rok a tento číselník je zverejnený na https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/ciselnik/ExportCSV?id=63. Tento číselník by mal byť implementovaný aj v ŠIS.

 1. Ako zadám žiaka kt. prestúpil na inú školu ale po týždni si to rozmyslí a chce sa vrátiť na pôvodnú školu. Mali sme to tak to minulý šk. rok k 31.8.2021 sme zadali prestup a teraz sa chce k 10.9.2021 vrátiť.

Údaje sa zadávajú podľa stavu k 15.9., čo je po 10.9., takže škola by vráteného žiaka mala vedieť nastaviť. Dôležité je komunikovať so školou, odkiaľ žiak prestupuje, aby nedošlo k duplicitne evidovanému žiakovi.

 1. Ako zadať ukončenie štúdia žiaka, ktorý mal nastúpiť 1.9.2021 , ale dňa 6.9.2021 zobral výstup pre nezáujem pokračovať v štúdiu (odchádza na ÚPSVaR

Dátum ukončenia 6.9. 2021;  typ: zanechanie štúdia

 1. Čo sa zadáva, ak žiak neprišiel na komisionálne skúšky a rodičia oznámili, že žiak konči na našej škole, aj keď nemá ukončenú povinnú šk. dochádzku, do kolónky  typ ukončenia štúdia?

Zanechanie /  / nevykonanie ukončovacej skúšky

 1. Čo je potrebné zadať žiakovi, ktorý ukončil štúdium maturitnou alebo záverečnou skúškou? 

Riadne ukončenie

 1. Čo v prípade, ak žiak je cudzinec a do 15.9. určite nebude mať pridelené rodné číslo cudzineckou políciou

RIS ho bude akceptovať aj bez RČ; ascAgenda vyžaduje RČ aspoň v prvej časti

 1. Čo v prípade zahraničného lektora, ktorý nemá slovenské rodné číslo, ako ho zadať do RIS, resp. ako bude identifikovaný?

RIS ho bude akceptovať aj bez RČ; ascAgenda vyžaduje RČ aspoň v prvej časti

 1. Čo je OVP?

Skratka pre „Odborné vzdelávanie a príprava“

 1. Ak žiak prerušuje štúdiu a potrebujem zadať potvrdenie o návšteve školy zadám aj koniec štúdia + prerušenie štúdia. od – do?

Ak žiakovi bolo štúdium prerušené, prestáva byť žiakom školy po dobu prerušenia štúdia. Potvrdenie o návšteve školy mu počas obdobia prerušenia štúdia nevydáte.

 1. Ako zadať do RISu úväzok s hodnotou  16,5 ? Sme SOŠ

Úväzok 16,5 nie je možný. Úväzok je 1 ak je celý a menší, alebo väčší ako 1. Ak je väčší ako 1, potom má učiteľ nadčasové hodiny a tie sa do KKŠ nezadávajú. To znamená, že pedagogický zamestnanec môže mať uvedený úväzok ako napr. učiteľ max 1.

 1. Odosielajú  sa všetci žiaci, ktorí majú prerušené štúdium?

Posielajú sa tí žiaci, čo majú zadané typ prerušenia štúdia, ktorý je nedefinovaný, že sa má posielať do RISu. Ak majú zadaný typ prerušenia štúdia, ktorý sa nemá posielať do RISu, tak sa do RISu nepošle informácia, že žiak má prerušené štúdium.

 1. K ukončeniu štúdia: ale veď keď žiaci ukončili štúdium v minulom šk. roku, túto informáciu sme zapísali v minulom šk. roku a do toho šk. roka sme ich neprenášali… V aktuálnej dávke po 15tom už teda asi nebudú figurovať, nie? 

V databáze ŠIS zostávajú aj žiaci, ktorí už skončili štúdium v minulosti. Žiaci, ktorí majú zaznačené ukončené štúdium, sa do ďalších školských rokov nezapočítavajú do výkazov, ani protokolov.

 1. Ak máme limit 17 žiakov ale pribudnú 3 žiaci ktorí prepadli, spolu bude teda 20 žiakov –  sú nad limit či nie?

Áno, sú nad najvyšší určený počet žiakov.

 1. Ak prepadnú 5 žiaci 2 žiakov nerátam… lebo len 3 žiaci?

Nejasne sformulovaná otázka – nie je možné poskytnúť odpoveď.

 1. Ak žiak síce ukončil štúdium , ale maturuje až v septembri aký dátum a typ ukončenia mu zadať ?

Dátum: Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy; to neplatí, ak ide o žiaka šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú skúšku. 

Typ ukončenia: riadne ukončenie

 1. Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 20-01 o strednej škole sa tento rok nevypĺňa?

Výkaz 2 – 01 …odpoveď ako na otázku 8, resp. 9

 1. Ako budeme zadávať žiakov kt. sú v 2 ročnom štúdiu a dopĺňajú si 9 ročník ZŠ u nás na SOŠ . Zadáme ich 2x ? ( 1x v triede pr. odbor stavebná výroba a 2x v kurze?

V štruktúre RISu je jeden odbor pre žiaka. Źiaci budú zadaní v konkrétnej kategórii SOŠ a okrem toho v kategórii SOŠ NSV ( nižšie stredné vzdelanie). Toto je napísané v najdôležitejších informáciách k Eduzberu.

 1. A ako je to u elokovaných pracovísk? Všetci sú v kmeňovej škole?

Ak na EP nie sú žiadni žiaci, škola to musí odkomunikovať s príslušným OÚ v sídle kraja, aby bolo EP v registri nastavený stav „bez DŽP“

 1. V minulom školskom roku sme neorganizovali žiadny lyžiarsky kurz. Je možné v tomto školskom roku žiadať o príspevok na lyžiarsky kurz pre všetky triedy 1. a 2. ročníka?

Nie. Vykazujete taký počet, aby ste dodržali zákon a pravidlá pre vykazovanie požadovaného počtu žiakov, zverejnené na web stránke ministerstva v časti financovanie regionálneho školstva – Príspevok na lyžiarsky kurz.  Presné usmernenie je zároveň uvedené v „Najdôležitejších informáciách k Eduzberu“

Zároveň pripomíname, že ministerstvo školstva neodporúča plánovať v tomto školskom roku lyžiarske výcviky.

 1. Naši zamestnanci učia dva ročníky podľa ŠKVP – platný od 1.9.2020 a dva ročníky podľa ŠKVP – platný od 1.9.2013. Ako máme postupovať pri zaraďovaní predmetov – kde ich máme zaradiť…do 8050, 8051, 8052, 8053, 8054? Pedagógovia učia v odboroch: 8604 M, 8606 M, 8614 M, 8602 M, 8299 M, 8261 M, 8260 M, 8221 M 11, 8221 M 09 (nový a starý ŠKVP)

V RISe nerozlišujeme staré a nové ŠkVP.

 1. Ako zadáme do asc agendy ak má zamestnanec 23,25 hodinový úväzok? Sú to hodiny vyučované v nadstavbovom štúdiu externej formy.

Úväzok v hodinách sa udáva ako celé číslo. Zaokrúhlite.

Ak učiteľ učí aj v slovenčine aj v angličtine?

Predmety, ktoré podľa ŠkVP učíte v angličtine, označujete v záložke Vyučovací proces , konkrétne v stĺpci Jazyk. 

Učiteľovi vykážete, že tento predmet učí odborne, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie tohto predmetu v cudzom jazyku (bilingválne školy: úroveň anglického jazyka C1). Ak učiteľ kvalifikáciu vyučovať v anglickom jazyku nespĺňa, ale inak kvalifikáciu na vyučovanie predmetu spĺňa, stále ho musíte evidovať v stĺci ODBORNOSŤ ako neodborne odučený predmet.

Ak tento istý učiteľ učí iný predmet, ktorý má v záložke Vyučovací predmet označený jazyk slovenský, označíte ho v spĺpci ODBORNOSŤ ako odborne odučený predmet.

 1. Kde prosím v asc agende zadať pre integrovaného žiaka, vzdelávací program pre žiakov so SVVP? 

https://pomoc.skoly.org/text.php?id=1975&lang=sk

 1. Po odoslaní dávky, kde sú žiaci s ukončeným štúdiom môžeme týchto žiakov vymazať zo ŠIS v danom školskom roku?

Mazanie žiakov nie je správne – mali by v databáze ŠIS ostať.

 1. Sme SOŠ, v školskom roku 2020/2021 sme používali eŠkolu, od 1.9.2021 používame aSc agendu. Pre účely štatistiky 2-01 je potrebné preniesť do aSc agendy aj databázu z 2020/201? 

Nevidíme dôvod na prenášanie minuloročnej databázy. Škola posiela do RISu iba tohtoročné dáta.

 1. Ako zadáme 25% úväzok šk. digitálneho koordinátora 

Ako pedagogický zamestnanec bude mať úväzok 0,75 – toto vstupuje aj do výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry, ako nepedagogický zamestnanec 0,25. 

 1. Žiak prestupuje na inú školu volím typ ukončenia prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole alebo prestup na iný odbor sme SŚ. 

Viď: https://pomoc.skoly.org/text.php?id=639&lang=sk

 1. Chceli by sme vedieť, ako máme zadať žiakovi národnosť ukrajinskú a štátne občianstvo Ukrajina. Ďakujem

Viďhttps://pomoc.skoly.org/text.php?id=1848&lang=sk

 1. Tie všetky nastavovania to sa dejú v ASC agende? či priamo v rise?

Údaje nastavujú v ŠIS a posielajú do CR

 1. Od 1.9.2021 máme elokované pracovisko (do 31.8.2021 to bola iná stredná škola).Keďže máme vlastné ASCagendy, nemáme ešte spojené databázy (každý má vlastnú – z ASC nám povedali, že sa spojenie databáz trvá 2 týždne a viac) kde sú všetci žiaci a zamestnanci za dané pracovisko.Naše škola má pridelené EDUID aj heslo pre RIS, elokované pracovisko má pridelené EDUID, ale heslo nemá.Otázky:1. Ako máme poslať údaje z ich ASCagendy – mám použiť naše prihlasovacie údaje pre server RIS aj v ich ASCagende?2. Ako to bude potom s výkazom 2-01, lebo v ňom sú údaje aj za minulý šk. rok?Ak som dobre pochopil z dnešného webinára, zamestnancov elokovaného pracoviska musíme mať už v našej ASCagende pred posielaním údajov do RIS?

Ak škola nedostala prihlasovacie údaje/heslo, napíšte na helpdesk@iedu.sk

Zamestnanci by mali byť samozrejme pridaní v tej ascAgende z ktorej budú posielaní už pred odoslaním

 1. Pedagogických zamestnancov v inom ako pracovnom pomere (napr. zmluva o spolupráci na základe obchodného zákonníka) do RIS uvádzame alebo nie? 

Posielajú sa všetci zamestnanci. Tu je však dôležité vedieť či sa jedná o súkromnú školu. Ak áno, potom v metodických pokynoch k Eduzberu je napísaný postup súkromnej školy pri zadávaní údajov.

 1. Ak žiak ukončil učebný odbor napr.15.6.2021 a ja som mu zadal ukončenie štúdia s uvedeným dátumom a teraz nastúpi do nadstavby. Je to v poriadku?

Ako novoprijatý, nakoľko do nadstavbového štúdia bol prijatý ako do nového odboru na základe prijímacieho konania?

 1. Sme konzervatórium a máme aj dvojodborových žiakov. Chcem sa opýtať či ich treba zadávať 2x a či sa na nich vzťahuje normatív

Platí, že v ŠIS ho zadáte dvakrát. Žiak bude ale pre Eduzber započítaný len 1x.

 1. Ak žiak riadne ukončil štúdium (posledný ročník), avšak absolventskú skúšku bude vykonávať vo februári  2022, čo uvádzame v type ukončenia štúdia?

Čaká na opravný/náhradný termín/opakovanie ukončovacej skúšky.

 1. Ak máme zamestnanca ako majstra OV a zároveň má zmluvu ako inštruktor Autoškoly, ako ho evidovať? 

Ako majstra OV. Alebo má škola v ŠkVP aj odbor autoškola?

 1. Ani výkaz o prospechu nie je potrebné vyplňovať?

Výkaz V2P je potrebné vyplniť na CRINFO.

 1. Žiaci ktorí prestúpili na inú školu a zadáme typ ukončenia aj dátum, odosielame tiež do RISu? A taktiež žiaka ktorý ukončil štúdium pre nezáujem a zadáme dátum ukončenia /typ ukončenia taktiež odosielame do RISu?

Áno

 1. Od 1.9.2021 sme Spojená škola s 2 organizačnými zložkami. Dostaneme EDUID kód aj pre Spojenú školu? 

Áno

 1. Aký je prosím rozdiel v zadávaní údajov medzi žiakom integrovaným cez CPPPaP a žiakom s individuálnym plánom so zdravotným znevýhodnením napr. žiakom s o psychickými problémami?

Integrovaného žiaka cez CPPPaP , ktorému bolo vydané rozhodnutie, je v ŠIS evidovaný podľa https://pomoc.skoly.org/text.php?id=1975&lang=sk

Žiakovi, ktorý je žiakom so psychickými problémami, avšak nie je integrovaný, políčko o integrácii nevypĺňate.

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Zverejnený dokument – Najčastejšie kladené otázky