Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy na zmeny systému školstva v SR ešte znásobili. Dokonca medzi dvoma MPK bol predložený do NR SR poslanecký ďalší návrh školského zákona.

Pedagogická verejnosť, ktorej sa legislatívne úpravy týkajú, je zmietaná v problémoch pandémie, v riešení každodenných zmien danej situácie a je minimálne neetické práve teraz nastoľovať zásadné zmeny v systéme a avizovanú kurikulárnu reformu, o ktorej sa navrhovateľ zmieňuje, no predstavená nebola.

Predkladateľ síce hovorí o kurikulárnej reforme, v návrhu zákona však chýba jasné definovanie pojmu kurikulárna reforma. Upozorňujeme, že vo vyspelých vzdelávacích politikách sa k systémovým zmenám získavajú dáta, analýzy a robí sa výskum v štáte, v ktorom sa zmeny pripravujú. Preto odborový zväz a partnerské organizácie žiadajú uvedené relevantné dáta zo Slovenskej republiky k nahliadnutiu. 

Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy.

Okrem iného vnímame mnohé navrhované zmeny a ich odôvodnenie ako nedostatočné. 

Poukazujeme najmä na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov.

Členenie základnej školy na prvý stupeň s ročníkmi 1 – 4 a druhý stupeň s ročníkmi 5 – 9 funguje na Slovensku už 45 rokov a nadväzujú na to i ostatné procesy v systéme. 

Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety.

Ako už vyššie uvádzame, sme sklamaní z toho, že pred zverejnením návrhov neprebehla verejná diskusia o zásadných zmenách, pričom návrh novely školského zákona obsahuje vyše 300 novelizačných bodov. 

Novela prináša i pozitívne zmeny, avšak negatívne zmeny vyvolávajú v školách a školských zariadeniach nedôveru.

Odborový zväz a partnerské organizácie zásadne nesúhlasia s novelou školského zákona v nasledujúcich bodoch:  

  • so zmenou ročníkov v stupňoch základnej školy, teda s členením základnej školy,
  • s povinným zavedením vzdelávacích cyklov,
  • s rozdelením obsahu vzdelávania na stupne vzdelávania alebo cykly – namiesto ročníkov,
  • s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti – namiesto vyučovacích predmetov,
  • so zrušením osobitných prípadov možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150,
  • so zmenou celkového hodnotenia v základnej škole, so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole,
  • so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov,
  • s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva,
  • s navrhovanou transformáciou poradenského systému,
  • s obmedzením počtu funkčných období riaditeľovi školy.

Upozorňujeme, že na uvedené zmeny v základných školách nie sú pripravené ani stredné školy ani vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov. 

Poukazujeme tiež na absentovanie dôsledného uplatnenia digitálneho príspevku pre žiakov a učiteľov ako uplatnenie systémovej zmeny v školstve.

Žiadame ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o diskusiu k vyššie uvedeným bodom so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve.


Adresované

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Signatári:

Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku

RNDr. Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky

Mgr. Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Ing. Felix Dömeny, prezident Asociácie SOŠ Slovenska

RNDr. Jozef Škorupa, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska

PaedDr. Jana Kandriková, predsedníčka Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska

Bratislava 17. marec 2021 

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona