Zásadná pripomienka: 

§63

(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať dve prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie podľa záujmu v poradí dve stredné školy a študijný odbor alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školyučebný odbor; v odôvodnených prípadoch na prihláške na vzdelávanie uvedie podľa záujmu v poradí ďalšie dve stredné školy a študijný odbor alebo učebný odbor, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku na vzdelávanie podľa § 66 ods. 76. Prihláška na vzdelávanie a ďalšia prihláška podľa § 66 ods. 6 sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. 

Navrhujem: zachovať pôvodné znenie, že uchádzač môže podať aj prihlášku na dva odbory vzdelávania na jednu školu. V návrhu je to vyškrtnuté.

Zdôvodnenie: na stredných odborných školách je ponúkaných viac odborov tej istej skupiny odborov a veľa uchádzačov chce pracovať v danom odvetví a podáva si prihlášku na príbuzné odbory

Opravené takto: 

(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí dve stredné školy so študijným odborom alebo s učebným odborom; uchádzač alebo zákonný zástupca môže uviesť dva študijné odbory alebo dva učebné odbory na tej istej strednej škole. V odôvodnených prípadoch v prihláške na vzdelávanie uvedie podľa záujmu v poradí ďalšie dve stredné školy a  študijný odbor alebo učebný odbor, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku na vzdelávanie podľa § 66 ods. 6. Prihláška na vzdelávanie a ďalšia prihláška na vzdelávanie podľa § 66 ods. 6 sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.


Bolo akceptované:

§57

(3) Ak sa komisionálna skúška koná z dôvodu, že žiak neprospel z vyučovacieho predmetu a túto komisionálnu skúšku koná najmenej 10 % žiakov z príslušného ročníka, komisionálna skúška sa koná za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a povereného zamestnanca orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

Navrhujem vypustiť.

Zdôvodnenie: Na školách, ktoré nepoľavujú v nárokoch je 10 % žiakov, ktorí skončia s prospechom nedostatočný pomerne bežný jav. Zavedenie tohto znenia bude znamenať tlak na školy, aby umelo znížili počet neprospievajúcich a vyhli sa komisionálnym skúškam za účasti inšpekcie a orgánu štátnej správy.

Opravené takto:

(3) Ak sa komisionálna skúška koná z dôvodu, že žiak neprospel z vyučovacieho predmetu a túto komisionálnu skúšku koná najmenej 20 % žiakov z príslušného ročníka, komisionálna skúška sa môže konať za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a povereného zamestnanca orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

 Je to lepšie, ale stále zbytočné a bude to komplikovať život.

§86

(2) Výsledky klasifikácie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 52 oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní pred termínom konania internej časti maturitnej skúšky, ak ju koná v riadnom skúšobnom období. Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 52 výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechuklasifikácie žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia.

Červeným vyznačený text navrhujem doplniť:

(2) Výsledky klasifikácie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 52 oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní pred termínom konania internej časti maturitnej skúšky, ak ju koná v riadnom skúšobnom období.

 Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 52 výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke internej časti maturitnej skúšky sa môže prihliadať na stupne prospechuklasifikácie žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia.    

Zdôvodnenie : maturitná skúška by mala byť skúškou pred komisiou, kde sa majú preveriť vedomosti a zručnosti žiaka v danom predmete, alebo skupine predmetov (odbornosti). Z hľadiska objektívnosti by známky počas štúdia mali byť pre komisiu len orientačné,ale nie záväzné.


Neakceptované.  

V súvislosti s novelou vyššie uvedeného zákona je v materiáli i novela zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

(18) Riaditeľa možno vymenovať najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Zriaďovateľ môže umožniť uchádzať sa o funkciu riaditeľa aj na ďalšie funkčné obdobie.

Navrhujem vypustiť.

Zdôvodnenie: Je na výberovej komisii – Rade školy či zvolí riaditeľa,alebo nie a na zriaďovateľovi či ho vymenuje, preto dávať toto obmedzenie, ešte z dodatkom, ktorý ho dovoľuje porušiť je zbytočné. Navyše aplikačná prax ukazuje, že je veľa riaditeľov, ktorí svoju kvalitu dokazujú viac funkčných období.

Opravené takto:

(18) Riaditeľa možno vymenovať najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Zriaďovateľ môže vo svojom vnútornom predpise jednotne upraviť pre všetky školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj viac funkčných období riaditeľa. Ak vnútorný predpis zriaďovateľa určuje viac funkčných období ako tri, riaditeľa možno vymenovať na počet funkčných období určených vnútorným predpisom zriaďovateľa.

Hodili to na zriaďovateľa. Môj názor, potom je tento bod úplne zbytočný.

K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) V štvorročnom vzdelávacom programe alebo v päťročnom vzdelávacom programe študijného odboru v strednej odbornej škole a v štvorročnom vzdelávacom programe učebného odboru v strednej odbornej škole sa všeobecne vzdelávacie predmety vyučujú prednostne v prvých dvoch ročníkoch štúdia.


Navrhujem vypustiť

Zdôvodnenie: Škola si na základe Štátneho vzdelávacieho programu vypracováva Školský vzdelávací program a netreba jej zväzovať ruky takýmto znením zákona. Navyše vyučovať len jeden typ predmetov (či len všeobecnovzdelávacie,alebo potom odborné) v ročníku považujem aj so psychohygienického a motivačného hľadiska za nevhodné a nevyvážené.  

Toto nie je opätovne v pripomiekovom konaní.

pripomienkoval: Ing. Peter Papík, riaditeľ SPŠ dopravná Trnava

Pripomienkovali sme zákon č. 245/2008 Z.z.