1. Navrhujeme MŠVVaŠ SR zakomponovať do zákona, aby inflačný koeficient vyhlásený Národnou bankou Slovenska bol prepočítaný do normatívneho príspevku od januára nasledujúceho roku.
  2. Navrhujeme upraviť legislatívu (ZP, zákon o pedagogických zamestnancoch) tak, aby sa umožnilo zamestnávanie učiteľov s nedostatkovou aprobáciou i po dovŕšení veku 65 rokov opakovane.
  3. Navrhujeme MŠVVaŠ SR legislatívne spresniť požiadavku MŠVVaŠ SR zverejňovania maturitných zadaní tak, aby to bolo v súlade s predpismi a bolo to pre učiteľa i žiaka zmysluplné.
  4. Navrhujeme obnoviť dôveru k riaditeľom stredných škôl, aby nemuseli robiť v rozpore s ich pracovnými povinnosťami „kuriérov“ doručovania maturitných zadaní písomnej formy externej časti maturitných skúšok.
  5. Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie jednotného systému zadávania a zasielania prihlášok žiakov na stredné školy.
  6. Navrhujeme MŠVVaŠ SR o stanovenie kritérií prijímania ukrajinských žiakov na stredné školy a do 1. ročníka základnej školy.
  7. Navrhujeme MŠVVaŠ SR rešpektovať možnosť prestupu žiaka medzi školami do maximálneho počtu žiakov na triedu stanoveného školským zákonom a zároveň aktualizovať prostredníctvom RIS – u normatív zainteresovaných škôl.
  8. Navrhujeme systémovo riešiť organizačné a finančné zabezpečenie predmetových olympiád, súťaží a podporu talentovaných a nadaných žiakov.
  9. Navrhujeme otvoriť tému digitálneho príspevku pre priemyslovky a študijné odbory.
  10. Navrhujeme MŠVVaŠ SR predĺženie vykonania aktualizačného vzdelávania do konca augusta 2023 (nie do 30.6. 2023).
  11. Navrhujeme doručiť na školy kultúrne poukazy v termíne, kedy sú všetci žiaci ešte v škole, najneskôr v mesiacoch február – marec, nie cez prázdniny.

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predchádzať zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023 boli prerokované a odsúhlasené zástupcami:

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Prezident: Ing. Felix Dömény

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
Prezident: RNDr. Jozef Škorupa

Združenie základných škôl Slovenska
Prezident: Mgr. Eva Horníková

Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky
Prezident: RNDr. Pavel Sadloň

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023