Po dlhšej odmlke , keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť stretnúť sa osobne. Príležitosť naživo diskutovať, vypočuť si názory a námety predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR využili riaditelia „ priemysloviek“ , zástupcovia samospráv a ďalší partneri škôl z celého Slovenska. 12. apríla 2022  na pôde Vedeckého parku UK v Bratislave spoločne otvárali témy týkajúce sa komplexného prístupu k zabezpečovaniu a zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania na priemyselných školách.

Ing. Jakubík z MŠVVaŠ SR zadefinoval okruhy tém, ktoré je potrebné v súvislosti s budúcnosťou priemysloviek otvoriť a načrtnúť riešenia. Sú to:

 • nadpodnikové vzdelávacie centrum
 • centrum excelentnosti OVP
 • nový subsystém vyššieho odborného vzdelávania
 • kvalifikácie na úrovni SKKR 5/6
 • priepustnosť vzdelávacieho systému

Riaditeľ ŠIOV Ing. Hadár ponúkol pomoc a podporu jeho organizácie pri riešení jednotlivých tém. Zároveň navrhol na tento účel vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej aktivity zastreší ŠIOV. Spolu s Mgr. Gállovou predstavili projekt EQAVET, ako jednu z  možností budovania siete kvality a nástrojov na zvyšovanie kvality OVP. Ing. Dőmény, prezident ASOŠS, stručne zhrnul históriu vzniku a zmysel činnosti asociácie a zároveň nastolil niekoľko najaktuálnejších problémov súčasného stredného odborného vzdelávania. Pripomenul, že to vždy boli priemyslovky, ktoré boli „ťahúňmi“ a „vlajkovými loďami“ odborného školstva a vychovávali „žolíkov“. Vedúca sekcie priemyselných škôl pri ASOŠS informovala prítomných o aktivitách sekcie od roku 2015 až doposiaľ a zhrnula oblasti, ktoré sú výzvou pre priemyslovky a cestou ku kvalitnejšiemu odbornému vzdelávaniu. 

Ako ďalej?

 • legislatívne ukotviť priemyslovky
 • realizovať digitálny príspevok
 • budovať centrá excelentnosti (COVaP), ponúkať celoživotné vzdelávanie,
 • spolupracovať s VŠ v oblastiach výučby, používania laboratórií, vyučujúcich, stáží 
 • spolupracovať so zamestnávateľmi (praktické vzdelávanie na pracovisku u zamestnávateľa aj v širšom rozsahu)
 • získať podporu jednotlivých rezortov, profesijných združení, zamestnávateľských zväzov
 • budovať siete kvality OVP ( používať nástroje na zvyšovanie a meranie kvality OVP, spätná väzba, trasovanie stopy absolventa)
 • realizovať zahraničné partnerstvá, príklady dobrej praxe, vzdelávanie lídrov a odborníkov

Výnimočnosť v odbornom vzdelávaní a príprave je pre priemyselné školy výzvou do budúcnosti, aby reakcia na otázku „Quo vadis, priemyslovka?“, bola jasná a presná.

 (Sb)

Quo vadis, priemyslovka?