zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Táto pozícia bude finančne podporovaná vo vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja na základe výzvy. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka.

Náplň práce

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

 • vízia školy
 • škola ako komunita aktérov
 • škola ako vzdelávacie prostredie

V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Profesijný štandard digitálneho koordinátora vychádza z výstupu projektu IT Akadémia: Microsoft Word – Kompetencie a úlohy_Digitálny koordinátor školy_web.docx (itakademia.sk).

Ako môže škola získať školského digitálneho koordinátora

 1. Škola zareaguje na výzvu NP edIT zverejnenú na stránke MŠVVaŠ SR alebo na stránke NP edIT vyplnením online formulára.
 2. Pridelenie pozície bude realizované formou bodového hodnotenia na základe vopred stanovených kritérií.
 3. Realizácia pozície koordinátora sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:
  • pedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok,
  • pedagogický zamestnanec na plný úväzok.
 4. V kooperácii s NP IT Akadémia zabezpečí MŠVVaŠ SR vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov formou úvodného a priebežného vzdelávania.
 5. Obsadenie pracovnej pozície školského digitálneho koordinátora sa uskutoční od 1. 1. 2022 alebo 1. 2. 2022.


Ako sa môžem stať školským digitálnym koordinátorom

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne.

Ďalšie informácie o NP IT Akadémia sa nachádzajú na tejto stránke: It akadémia – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROčIE (itakademia.sk).


Zmluvný vzťah školského digitálneho koordinátora so školou

Pre tento účel pripravilo ministerstvo vzor dohody o zmene pracovnej činnosti, resp. dodatok a metodické usmernenie k dodatku. Dokumenty nájdete nižšie v súboroch na stiahnutie.
 Podanie žiadosti v 2. kole výzvy

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR na: https://koordinatori.iedu.sk.Konečný termín na predloženie žiadosti je:
16. 1. 2022, 23:59 hod pre začiatok činnosti ŠDK od 1. 2. 2022,
21. 12. 2021, 23:59 hod pre začiatok činnosti ŠDK od 1. 1. 2022.

Vyhodnocovanie žiadostí bude prebiehať priebežne.

Pred odoslaním žiadosti potencionálnym žiadateľom odporúčame si naštudovať dokumenty Výzva, Najčastejšie kladené otázky a Manuál pre ŠDK, ktoré sa nachádzajú nižšie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese koordinatori.edit@minedu.sk. V úvode správy uveďte EDUID školy.

 Webinár pre záujemcov o ŠDK v 2. kole výzvy

 S cieľom podporiť a motivovať školy zapojiť sa do podaktivity Školský digitálny koordinátor sme pripravili webinár, ktorý sa uskutoční 21. 12. 2021 o 14:00 prostredníctvom MS Teams. V prípade záujmu sa prihláste vyplnením nasledujúceho formuláru: https://forms.office.com/r/YQYXdp9pFU.

Školský digitálny koordinátor