Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ponúka odbornej verejnosti možnosť zapojenia sa do hodnotenia projektov vysokých škôl zameraných na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Rezort školstva hľadá hodnotiteľov, za účelom zabezpečenia transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí dopytovo-orientovanej výzvy s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“. Vzhľadom na charakter projektov je vítaná skúsenosť najmenej 1 rok so zavádzaním a/alebo posudzovaním systémov zabezpečovania kvality (nielen vysokých škôl, ale aj iných inštitúcií) a/alebo skúsenosti najmenej 3 roky s hodnotením projektov zameraných na oblasť terciárneho vzdelávania bez ohľadu na zdroj financovania.

V prípade, že spĺňate uvedené kritériá, uvítame Vašu žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov spolu so:

  • životopisom,
  • popisom skúsenosti v dotknutých oblastiach,
  • referenciou od zamestnávateľa/odberateľa služieb a
  • dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Bližšie informácie, vrátane požadovaných vzorov formulárov, sú dostupné na tomto odkaze.

Pridelenie projektov na hodnotenie prebieha žrebovaním, pozitívnou správou je, že samotný proces hodnotenia je realizovaný formou tzv. dištančného hodnotenia, t. j. bez nutnosti fyzickej prítomnosti na MŠVVaŠ SR.  Výkon funkcie odborného hodnotiteľa je spojený aj s finančným ohodnotením, výška hodinovej sadzby je 20 eur.

Pred začatím samotného odborného hodnotenia poskytne MŠVVaŠ SR hodnotiteľovi podrobné školenie a podklady ku všetkým otázkam súvisiacim s predmetom a výkonom hodnotenia.

V prípade akýchkoľvek otázok zo strany záujemcov je k dispozícií emailový a telefonický kontakt: hodnotitel.vzdelavanie@minedu.sk02/593 74 173 a 02/593 74 530.

zdroj: www.minedu.sk

Rezort školstva hľadá odborných hodnotiteľov pre eurofondové projekty z oblasti vysokých škôl