Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na strednej odbornej škole na školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Zámer Letnej školy

Zámerom Letnej školy v stredných odborných školách je ponuka náhrady praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu odborov.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 80 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia stredných  odborných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://stredneletneskoly.iedu.sk.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 4. 6. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 15.6.2021.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese letneskoly@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich podporných materiáloch.

zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy