Náš koncept sme postavili ako systémový nástroj, ktorý rieši primárne potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. Čo nám nenapadlo je fakt, že predstavuje aj ekologické riešenie problému digitálneho školstva. Na túto skutočnosť upozornil Doc. RNDr. Juraj VANTUCH, CSc., s ktorým komunikujeme možnosti implementácie digitálneho príspevku.

Sám vypracoval jednoduchý informačný text, kde pragmaticky zhodnotil základné informácie definujúce digitálny príspevok a zároveň jeho prínos v kontexte ekologických riešení.


Digitálny príspevok (DP) je ekologické riešenie problému digitálneho zaostávania školstva.

Iniciatíva „Digitálny príspevok (DP)“ podporovaná pedagogickou verejnosťou je zameraná na zmenu prístupu k zabezpečovania digitálnej vybavenosti škôl. 

  1. redukuje hromadenie elektronického odpadu v školách i domácnostiach,
  2. podporuje recykláciu, najmä  opakované využite hardvéru (aj po prípadnom repasovaní).

Digitálny príspevok (DP) je mesačný príspevok na nákup komplexnej digitálnej služby, ktorá zahrňuje: 

  1. hardvér a softvér podľa požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie a vzdelávacieho programu,
  2. poistenie zariadenia
  3. servisné služby viažuce sa na funkčnosť zariadeniaa 
  4. pripojenie na Internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie.

Výška DP v prospech:

  1. pedagógov  v zásade pokrýva 100 %  mesačnej platby za digitálnu službu, 
  2. žiakov v zásade pokrýva 75 %  mesačnej platby za digitálnu službu hradenej rodičom (zákonným zástupcom), pričom zostávajúcich 25 % znáša rodič (zákonný zástupca), ak zákon neustanoví v odôvodnených prípadoch inak.

Namiesto centrálneho nákupu hardvéru a softvéru sa teda navrhuje decentralizovaný nákup digitálnej služby. Namiesto vlastníctva, ide vlastne o „lízing“, ktorý umožňuje:

  1. lepšie cieliť požiadavky škôl a potreby žiakov zodpovedajúce vzdelávaciemu programu;
  2. odstrániť problémy so „spojazdnením“ zariadení, nároky na hardvér a softvér (vrátane edukačného softvéru a konektivita sú zosúladené;
  3. nahradiť vlastníctvo zariadení školami nákupom časovo obmedzenej komplexnej služby, čo má významný pozitívny vplyv na životné prostredie tým, že
    • redukuje hromadenie elektronického odpadu na školách
    • podporuje recykláciu, najmä  opakované využite hardvéru (aj po prípadnom repasovaní).

Nákup hardvéru a softvéru do vlastníctva vzdelávacích inštitúcií (a domácností) je treba nahradiť poskytovaním DP, pretože je:

  1. ekologicky škodlivý („cintoríny železa“ v domácnostiach a školách);
  2. užívateľsky menej priateľský; a
  3. pre  vzdelávacie inštitúcie zbytočne administratívne zaťažujúci. 

Skúsenosti s centrálnym zabezpečovaním Internetu pre školy ukazujú, že školy často uprednostňovali vlastné lokálne riešenia pred centrálne zabezpečenými službami. Je preto veľmi pozitívnym signálom, že vládou plánované zvýšenie dostupnosti širokopásmového Internetu, rieši chrbtovú sieť pri plnom akceptovaní decentralizovaného riešenia koncového pripojenia (last-mile delivery), keďže  vie klientom priniesť pružnejšie a užívateľsky priateľskejšie riešenie. DP príspevok má v sebe zakomponovanú aj túto kvalitu. 

Digitálny príspevok explicitne podporili významné reprezentácie pedagógov, napr.

  • Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň) 
  • Združenie základných škôl Slovenska (Alena Petáková)
  • Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a šp. výchovných zariadení Slovenska (Jana Kandriková)
  • Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény),
  • Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska (Jozef Škorupa)
  • Odborový zväz PŠAV (Pavel Ondek)

Juraj Vantuch 18/04/2021


Digitálny príspevok je aj zelené riešenie