vedúci odboru Školské výpočtové strediská

RNDr. Boris ĎURIŠ

Nakoľko už skoro všetko bolo napísané v predchádzajúcich príspevkoch a nechcem opakovať už napísané skúsim začať úvod citáciou:

Čítanie a gramotnosť sú základom každého vzdelávacieho systému a nikto by nenamietal proti výučbe čítania, písania a aritmetiky. Ale symbolické reprezentácie informácií a návrh efektívnych algoritmov na automatizáciu rôznych procesov majú korene tak staré ako písaný jazyk a výpočty. Informatika je preto neoddeliteľnou súčasťou ľudskej kultúry už od nepamäti. Navyše, rýchly nárast významu digitálnych kompetencií v našej znalostnej spoločnosti, ktorá je založená na informačných a komunikačných technológiách, robí z komplexného vzdelávania informatiky (známej aj ako výpočtová technika alebo informatika) nevyhnutnú súčasť školských skúseností.“ 1)

Nakoľko viem aká katastrofálna je vybavenosť výpočtovou technikou na našich školách tak myšlienka digitálneho príspevku sa javí ako výborný nápad. Digitálny príspevok by z tohto pohľadu mohol byť tým pomyselným začiatkom. Myšlienka je dobrá, ale prax nám ukáže či sa ju podarí  zrealizovať v súlade s výzvou na podporu systémového návrhu „Prepojenie teórie a praxe zajtrajška“. Myslím si, že bude vhodné na nejakej vzorke škôl overiť resp. zistiť slabé miesta projektu a adekvátne projekt upraviť. Mali by sme si byť vedomí toho, že ide o nevyhnutnú, ale nie postačujúcu podmienku digitálnej transformácie. Už pilotné overovanie programu DigQ by nám mohlo naznačiť mieru nevyhnutnosť digitálneho príspevku v procese digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku. Spojenie kvalitného obsahu s adekvátnymi nástrojmi jeho využívania by mohlo umožniť budúcim generáciám  prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a rozvoju kompetencií pre 21. storočie. 

1)  Hromkovič, J., Lacher, R,(2017): How to convince teachers to teach computer science even if informatics was never a part of their own studies. Bull. EATCS 123


riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ing. Branislav HADÁR

Digitálny príspevok ako cesta vlastnej transformácie škôl

Posledné obdobie veľmi citlivo vnímame zásah pandémie do bežného života. Je ťažké prijať obmedzenia, ktoré nám znemožnili každodennú rutinu. Asi najmarkantnejšie sme pocítili zásah do výchovno-vzdelávacieho procesu a vôbec práce ako takej. Ukázalo sa, že zrejme nie sme až tak pripravení pružne reagovať na neočakávané situácie, ba dokonca máme medzery, ktoré sme jednoducho prehliadali.

Ocitli sme sa v bode, kedy sa všetci musíme pozrieť pravde do očí a prijať, že pripravenosť jednotlivcov používať digitálne technológie je veľmi rôznorodá. To spôsobuje sekundárne problémy ako nejednotnosť dátových výstupov alebo len základné komunikačné nezrovnalosti.

Myslíme si, že každá škola dokáže definovať vlastné softvérové potreby a na ich základe odporúčať hardvérové nároky tak, aby sa tieto nezrovnalosti elegantne vyriešili. Taktiež je nevyhnutné vytvoriť dostupnú cestu k službe, ktorá zjednoduší a sprístupní jej užívanie širokému rozsahu užívateľov, či už detí alebo učiteľov. A aj preto si myslíme, že digitálny príspevok definujúci práve tento nástroj systémového charakteru, by mal zmysel zaviesť. Jednoznačne môže pomôcť k zvýšeniu kvality a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj k ekologickému riešeniu problému digitálneho školstva.


občiansky aktivista v úsilí o depolitizáciu verejnej služby a očistu verejného života od korupcie a straníckeho klientelizmu

Ľubomír PLAI

Digitálna transformácia a digitálny príspevok

Proces digitálnej transformácie na školách môže významne urýchliť a zefektívniť tzv. digitálny príspevok. Základom je úvaha, že škola nepotrebuje vlastniť informačné technológie, keďže rýchle starnú a servis, nákup a upgrade stojí čas a peniaze. Ťažisko digitálnej transformácie treba posunúť na digitálny príspevok, ktorý by predstavoval štátom garantovaný príspevok pre rodičov/žiakov a ich učiteľov na školách na udržiavanie adekvátneho technického a programového vybavenia. Digitálny príspevok by mal umožniť žiakom a učiteľom používať moderný hardver podľa požiadaviek definovaných školou,  uhrádzať náklady na poistenie zariadenia, servis a pripojenie na Internet v primeranom rozsahu. Školy by tak prestali byť cintorínmi zastaraných technológií a učitelia by mohli v pedagogickom procese ľahšie držať krok s dobou.

Digitálna transformácia prostredníctvom digitálneho príspevku by sa v relatívne krátkom čase prejavila najmä na: 

 • zmenách v prístupe ku vzdelávaniu (zmeny v príprave úloh pre deti s dôrazom na vlastný duševný rozvoj, sociálne zručnosti a technické zručnosti),
 • zjednotení softvérového užívateľského a komunikačného prostredia,
 • eliminovaní výhovoriek typu „nemám na čom“, „nemám ako“,
 • odstránení rôznorodosti súborových výstupov,
 • zepšení výkonu a skrátení času potrebného na spracovanie zadania (zladenie technickej vybavenosti),
 • znižovaní investičného dlhu školstva,
 • vnímaní vlastníctva technológie nie ako súčasti sociálneho statusu, ale ako prostriedku na dosahovanie cieľa,
 • zlepšení vzťahov v prostredí škola-učiteľ-rodič, ale aj ministerstvo-zriaďovateľ-škola.

predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

Mgr. Andrej HUTTA, MBA

Digitálny príspevok považujeme za dobrý systémový krok.

Z nášho pohľadu by zavedenie digitálneho príspevku podporilo intenzívnejší, pragmatickejší dialóg medzi školami a svetom práce. Podporilo by sa tým získavanie zručností a postojov, po ktorých neustále voláme.

Aj my zamestnávatelia sa snažíme vytvárať priestor na vzdelávanie pre deti zapojené do duálneho vzdelávania a pomáhať školám v technologickom dovybavení sa. Digitálny príspevok by predstavoval systémový krok, pretože by pomohol automatizovať obnovu technológií na školách, čím by sme sa mohli sústrediť na prímárny cieľ – kvalitu vzdelávania a pripravenosť detí pre trh práce.


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach

Prof. RNDr. Jozef HVORECKÝ, PhD.

Pandémia COVIDu vyvolala spoločenské pohyby, okrem iného zatvorenie škôl. Ak malo vzdelávanie prežiť, muselo sa presunúť do online priestoru.

Školám to prinieslo rad neočakávaných problémov. Ich pripojenie na internet bolo často nedostatočné, učitelia nepoznali metodické postupy online vzdelávania, veľa žiakov nemalo nielen internetové pripojenie, ale ani vlastný počítač. Situácia sa mení k lepšiemu, ale nie dostatočne. Uvediem konkrétny príklad z prostredia, v ktorom sa rodičia úprimne snažia zabezpečiť optimálny priebeh vyučovania: rodina so štyrmi deťmi zatvára dopoludnia každé z troch detí do inej izby. Otec sa stiahne do predsiene, odkiaľ realizuje svoj home office, matke s najmladším zostala kuchyňa. Rodina dokázala každému dieťaťu zabezpečiť vlastný počítač, v obci je optická sieť a ich učitelia sa skutočne snažia. Vďaka tomu bude výpadok vedomostí najmenší možný.

Ide však skôr  o výnimočný prípad. V realite sa len malému počtu rodín darí dosiahnuť podobné optimum. Vlastné počítače niekedy nemajú ani učitelia, pripojenie na internet je v menších obciach ešte stále nedostatočné. Metodická podpora učiteľov postupne silne, ale ešte stále má charakter nárazových, nedostatočne koordinovaných akcií. Hoci sa učitelia snažia najlepšie ako vedia, neznamená to, že to robia vždy dobre.

Pretože nevieme, kedy pandémia skončí a či sa nebude opakovať, musíme sa pripraviť na pokračovanie online výučby. Viaceré aktivity musia byť centrálne zabezpečené, napríklad kvalitné internetové pripojenie na celom území Slovenska. Okrem centrálne koordinovaných akcií, však potrebujeme aj množstvo nezávislých iniciatív, zabezpečujúcich rýchly a efektívny rozvoj metodických postupov pre vzdelávanie v rámci širokého spektra škôl. Iniciatívy ako Digitálny príspevok umožňujú hľadať jednoduché a optimálne riešenia v tejto náročnej oblasti. Školstvo je mimoriadne bohaté na študijné programy. Mnohým z nich nestačí základný software a hardware, ale musia využívať jeho najnovšie výdobytky. Vyčkávanie na centralizované riešenia by mohlo viesť jednak k nesprávnemu odhadu potrieb konkrétnych škôl, jednak by svojou byrokratickou náročnosťou prichádzalo na školy s oneskorením.

Preto podporujem ideu adresného a flexibilného poskytovania finančných prostriedkov na rozvoj vybavenia škôl tak, ako ho navrhuje iniciatíva Digitálny príspevok.


TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

PeadDr. Lucia LEDNÁROVÁ DÍTĚTOVÁ

Už roky sa zaoberám požiadavkami praxe na odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie pracovnej sily pre budúcnosť. Témou zajtrajška sú inovácie, ktoré prinášajú na trh práce nový vietor a príležitosti, o ktorých sa nám pred rokom ani nesnívalo.

Avšak akákoľvek inovácia a pokrok, ktorý zastihne človeka nepripraveného je skôr prekážkou, ako výzvou dosiahnuť viac. Preto sa v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR snažíme jednoznačne určiť napr. aj úroveň digitálnej gramotnosti vo vzťahu ku kvalifikačným úrovniam. To je teoretický základ, kde zamestnávatelia určia noty školám, ale je prax na toto pripravená?

Digitalizácia výrobných procesov, služieb, ale aj podporných činností kladie nároky na technologické napredovanie, a to nielen na úrovni vedomostí, zručností a kompetencií, ale aj zariadení, ktoré pri tom využívame. V EÚ je trend prehlbovania digitálnej gramotnosti obyvateľstva absolútnou prioritou. Ako sú teda na tom naše školy? Je čo dobiehať. A preto podporujem myšlienku digitálneho príspevku ako nevyhnutnosti, aby sme dobehli investičný dlh a prebrali zodpovednosť za technické vybavenie škôl a rodín.

Digitálna transformácia škôl a nás všetkých je cesta, ktorá bude mať úskalia, prekážky, ale ak sa týmto výzvam postavíme čelom môžeme vždy viac získať, ako stratiť. Myšlienka digitálneho príspevku ma oslovila aj preto, že preberáme zodpovednosť a nie len pasívne prijímame to čo nám niekto dá. Bude mi potešením, ak toto riešenie nájde kompetentných adresátov.


Riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií

PeadDr. Ján SADLOŇ

Význam informačných technológií je v dnešnom modernom svete kľúčový. Je nesmierne náročné udržať krok s novými trendmi v oblasti technológií, ktorými sme obklopení v našom každodennom živote.

Digitálny príspevok vnímam ako prínosnú a vítanú príležitosť, ktorá môže byť citeľne nápomocná v rozvoji použitia technológií v oblasti edukácie, a tým pomôcť k skvalitňovaniu poskytovaného vzdelávania v dnešnej spoločnosti. 

Stredné odborné školy a stredné priemyselné školy,  ktoré sa venujú edukácii v takej širokej, no citeľne potrebnej oblasti informačných technológií, majú veľmi ťažkú pozíciu a východiská. Tento fakt ovplyvňuje najmä rýchly vývoj (a tým rýchle zastarávanie) technologických výrobkov, a preto investícia do najnovších technológií v súčasnosti nepredstavuje vklad do dlhodobého fondu rozširovania vybavenia školy. 

Technológie, ktoré školy alebo jednotlivec zakúpia, je potrebné v relatívne krátkom horizonte neustále obnovovať, predovšetkým so zreteľom na rastúce hardvérové požiadavky a náročnosť inovovaných softvérových riešení.

Aj tieto pálčivé otázky a problémy dokáže riešiť možnosť digitálneho príspevku. Technologický pokrok nie je možné zastaviť. Súčasnosť nám ukázala, aký prevratný pokrok dokážeme v technológiách dosiahnuť za pomerne krátky čas a zažívame priemyselnú revolúciu 4.0. 

Z pozorovania vieme zhodnotiť, že moderné technológie sa v spoločnosti považujú za absolútnu samozrejmosť a to v každej oblasti okolo nás, vzdelanie nevynímajúc. 

Pevne verím, že práve digitálny príspevok je správnym krokom, ako modernizovať vzdelávanie na našich školách a priviesť aj napriek turbulentným zmenám naše školstvo

do 21. storočia v každom ohľade.


Predseda Asociácie automatizérov Slovenska, spoluzakladateľ Industry4um a vysokoškolský pedagóg

Doc. Ing. Ján VACHÁLEK, PhD.

Súčasná doba nám všetkým nastavuje zrkadlo skutočného a reálneho stavu vecí v našej spoločnosti. V plnej nahote poukazuje na nedostatky a zanedbané veci, ale aj na pozitívne skutky a morálne hodnoty jednotlivých osobností a záujmovo prepojených skupín. Jednou z nich, ktorá ako prvá v rade začala čeliť pandemickej situácii, je aj široká skupina pedagógov. Museli bez príprav, často improvizovane bez pomoci, naskočiť do online výučby. Taktiež aj študenti a ich rodičia bez pomoci a uvedomenia si zodpovednosti a dôsledkov do budúcnosti museli byť nevyhnutne zapojení do tohto deja. Digitálny príspevok je z tohto pohľadu nevyhnutný pre všetky strany. Dáva rovnakú šancu všetkým a podporuje základné princípy rovnosti vzdelávania zakotvené v našej ústave. Budúcnosť našej krajiny je vzdelanie. Budúcnosť je digitalizácia všetkých odvetví. Investujme do budúcnosti, podporme Digitálny príspevok.


Riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave

Ing. Peter PAPÍK

Hlavná myšlienka projektu Digitálny príspevok je veľmi dobrá a aj potrebná pre dnešnú dobu. Na našej škole je notebook, či počítač dennodenný partner každého študenta. Každý náš študijný odbor a jeho odborné predmety, ale i viaceré všeobecnovzdelávacie predmety majú svoje softvéry, s ktorými naši študenti pravidelne pracujú. Digitalizácia, či elektronizácia je súčasťou našej školy a vzdelávacieho procesu. Mali sme vlastnú internetovú stránku s učebnými materiálmi, teraz sme ich preniesli do školského cloudu. 

Súčasná éra dištančného vzdelávania nás teda našťastie nenašla nepripravených, ale museli sme túto oblasť elektronizácie vzdelávania oveľa viac podporiť a rozšíriť a to nielen obsahovo, ale i rozšírením funkcionality a podpory viacerých predmetov a pravidelného školenia učiteľov.

Našťastie, ako som uviedol, každý náš študent má prístup k notebooku, či počítaču a môže pracovať a vzdelávať sa i v dobe nutného dištančného vzdelávania. No samozrejme, kvalita výbavy a internetového pripojenia je rôzna, ako i nutnosť zdielať pracovisko s inými členmi rodiny. Preto predstava, že každý náš študent by mal vlastný notebook aj s internetovým pripojením a potrebným školským softvérom, kde by mal svoju elektronickú knižnicu a „svoju školu“ stále so sebou, je veľmi dobrá a plne ju podporujem. V súčasnej dobe by to výrazne pomohlo pri dištančnom vzdelávaní, lebo keď to poviem futbalovou terminológiou, kvalitný vyhrievaný trávnik by bol pripravený a podmienky pre kvalitnú hru nastavené a pre všetkých rovnaké. Zároveň by sa aj zvýšila hrdosť študenta na svoju školu, že je súčasťou kvalitného tímu.

Ak sa podarí nájsť vhodné podmienky financovania tohto projektu, tak ho jednoznačne podporujem a ak tento projekt podporí aj štát, tak sa konečne reči o podpore vzdelávania môžu stať aj skutkom.


Učiteľ odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave „Fajnorka“

Ing. Kornel LISÝ

Pandemická situácia priniesla doteraz nevídané zrkadlo celej našej spoločnosti. Veľmi jasne nastolila otázku: „Sme dostatočne pripravení prejsť na digitálny spôsob vzdelávania?“ Odpoveď na seba nenechala dlho čakať.

Ako učiteľ odborných predmetov, zameraných najmä na automatizáciu, vidím nesmiernu potrebu digitalizácie školstva. Školu však netvoria iba nové moderné počítače, zmodernizované laboratóriá a kvalitný pedagogický zbor. Škola by nebola úplnou bez jej študentov. Snažíme sa ich pripraviť na život v modernej spoločnosti. Je mi ľúto, že mnohí sa nedokážu dostať k osobnému počítaču, ktorý je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Tento fenomén, žiaľ, postihuje nielen študentov, ale školu ako celok.

Digitálny príspevok vnímam ako dôležitý krok na ceste k skvalitneniu
pedagogického procesu. Pozdvihne úroveň škôl a má potenciál značne posunúť dopredu nielen jednotlivca, ale skrze neho aj celú našu spoločnosť.

Ak sa k tejto iniciatíve postavíme chrbtom, obávam sa, že nás nemilo dobehne naša vlastná nedbalosť. Ale aká krásna je predstava o modernom digitálnom školstve so študentmi, ktorým nekladie prekážky technické
vybavenie, ale iba vlastná lenivosť. Predstavme si, ako ďaleko by sme to mohli dotiahnuť!


Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Karola Adlera, Bratislava

Ing. Daniel ADAMKO, PhD.

Digitálne technológie začali svetom hýbať koncom 20. storočia. Ich neustály vývoj nám umožňuje využívať zariadenia a vykonávať služby, o ktorých sme pred desiatkami rokov ani nesnívali. V súčasnej dobe sú digitálne technológie neoddeliteľnou súčasťou nás všetkých.

Bohužiaľ, v súčasnej dobe absentuje väčšia podpora zo strany štátu podporovať takéto technológie.

Myšlienka digitálny príspevok otvára možnosť využívať technologické vybavenie pre pedagogických pracovníkov a žiakov. Ako jedna z mála vecí je príspevok systémové riešenie. Treba si uvedomiť, že pokiaľ máme vo svete konkurovať, je potrebné vytvoriť mechanizmus prísunu technológii pre žiakov a pedagógov a dohnať technologický dlh. V súčasnej dobe je k dispozícii také softvérové vybavenie, na ktoré potrebujeme dostatočne kvalitné technologické vybavenie.

Áno, je pravda, bude to stáť nemalé finančné prostriedky, ale na druhej strane je to investícia do budúcnosti pedagógov a hlavne našich detí, ktoré po skončení vzdelávania budú tvoriť hodnoty. Súčasná situácia nám ukázala, aké je nevyhnutné mať kvalitné technologické vybavenie pri dištančnej výučbe.

Záverom dodávam, že digitálny príspevok by sa mal vo veľmi krátkej dobe zaviezť pre vytvorenie podmienok kvalitného vzdelávania na Slovensku.


Ekonomický riaditeľ skupiny Teraz, a. s. a 10 rokov bol riaditeľom Obchodnej akadémie Považská Bystrica

Ing. Peter BOLOGA

O tom, že informačné technológie sa stali súčasťou bežného života a najmä života pracovného, netreba hovoriť či písať. Žiaľ, musíme konštatovať, že v mnohých parametroch prípravy mladých ľudí na trh práce nezaostávame len voči ekonomicky silnejšej časti OECD, ale už aj voči väčšine našich susedov.

Je nevyhnutné sledovať svetové trendy a snažiť sa držať krok s vyspelým svetom, aby sme nestrácali konkurencieschopnosť na európskom a globálnom trhu práce. Musíme byť schopní prijímať nové výzvy, a teda nezaostávať v činnostiach, ktoré budú kľúčové pri vzdelávaní našich žiakov a študentov. Diskusia o digitálnom príspevku by nemala byť v rovine či áno alebo nie, ale skôr ako. Nová situácia si vyžaduje nový prístup a rýchle riešenia. Žiaľ, verejná sféra je vo flexibilite vždy pomalšia ako súkromný sektor. Našťastie, pre naše školstvo to pri prechode na online vyučovanie neplatilo, učitelia a riaditelia škôl sa spolu so svojimi nadriadenými orgánmi zhostili novej úlohy vzhľadom na podmienky a celkovú situáciu doslova na výbornú. Za to im všetkým patrí náš obdiv a vďaka.

Dnes by sme mali diskutovať o digitálnom príspevku na úrovni odstraňovania chýb pri jeho implementácii do praxe. Aby sme neskôr zase spätne nehovorili o nevyužitej príležitosti alebo o päťdesiatpercentnom využití, prípadne o ďalších nedostatkoch, ktoré vzniknú nedôslednosťou či zlyhaním ľudského faktora. Efekt zo zavedenia digitálneho príspevku je zrejmý po všetkých stránkach a pre všetkých zainteresovaných – učiteľov, žiakov, riaditeľov škôl aj pre kontrolné mechanizmy. Čas teraz treba využiť na to, aby sa podmienky nastavili čo najpraktickejšie. Treba dať dokopy silný tím, ktorý nastaví pravidlá, určí rozdielne potreby pre jednotlivé typy štúdia, prípadne nastaví minimum potrebné pre všetky typy vzdelávania. Nemožno si myslieť, že potreba digitalizácie a digitálneho príspevku je rovnaká pre všetky typy škôl. Ani zďaleka.

Digitálny príspevok prispeje k vyrovnaniu ekonomického zaostávania niektorých žiakov. Digitálny príspevok určite nevyrieši všetky problémy nášho školstva, no pomôže ho posunúť aspoň o malý krôčik správnym smerom. Nasledovať musia ďalšie nevyhnutné kroky, musíme sa vážne zaoberať našou konkurencieschopnosťou, schopnosťou tvoriť pridanú hodnotu, tvorivosťou našich absolventov, ich schopnosťou konkurovať svojimi nápadmi na medzinárodných trhoch, rozvíjať ich matematické myslenie, technické myslenie a zvyšovať kompetencie v cudzích jazykoch. Aby nám neušiel vlak.


Riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave

Ing. Lýdia HALIAKOVÁ

V minulých rokoch sme sa, rovnako ako iné stredné odborné školy, pohrávali s myšlienkou  e-learningu, pripravovali a riešili sme e-testy, pripravovali digitálne učebné materiály ako výsledok realizácie rôznych projektov. Robili sme to v pohodlí školy s možnosťou prístupu k potrebným výkonným zariadeniam. Tieto aktivity boli zaujímavé najmä pre tých talentovanejších študentov a motivovaných mladých učiteľov. 

Všetko sa zmenilo vtedy, keď sme doslova „zo dňa na deň“  museli ostať doma. Komunikácia na diaľku prestala byť hrou a zážitkom, obrazovka nahradila akýkoľvek osobný kontakt. Výkonné zariadenia a technológie ale ostali zavreté v škole. Učitelia chcú tvoriť, riešiť, napredovať, zapájajú svojich žiakov. Do dištančného vzdelávania už nezapájajú iba vyvolených šikovných  žiakov, ktorí vyhrávali olympiády, ale žiakov z rodín v rôznych sociálnych podmienkach či zo vzdialených miest a obcí s problematickým pripojením k internetu.

 Učitelia i žiaci sú na jednej lodi. Ak začneme podporovať  iba učiteľov, pomyselné nožnice medzi dobre technicky vybavenými učiteľmi a žiakmi pracujúcimi na slabších počítačoch a mobiloch sa budú stále viac otvárať.

Pripájame sa  k navrhovanému riešeniu zaviesť pravidelný účelovo viazaný príspevok pre všetky rodiny a ich deti – pod názvom digitálny príspevok. S jeho využitím by sa mohol každý žiak plnohodnotne zapojiť do dištančného vzdelávania nielen počas tejto pandémie. 

Myslime dopredu a odpovedzme si na otázku: Ostane v budúcnosti trieda jediným miestom vzdelávania?

Zabezpečme nielen našich učiteľov,ale aj žiakov tak, aby spolu vedeli vytvoriť kvalitné tzv. hybridné triedy 21. storočia.


Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy Malokarpatské námestie 1, Bratislava

Mgr. Alena PETÁKOVÁ

Dištančné vzdelávanie, ktoré nám do základných škôl priniesla hlavne pandémia spôsobená COVID 19, sa už zo vzdelávania nevytratí. Budeme ho využívať v iných situáciách, možno bude mať inú podobu, ale je to jedna z foriem vzdelávania aj na základnej škole. Viem si predstaviť, že ju využijeme pri rekonštrukciách školy, pri dlhodobom chýbaní, pri štúdiu v zahraničí, možno pri iných hromadných ochoreniach a pod. Základným nástrojom pre žiaka a učiteľa v tomto období je tablet, notebook, počítač, telefón alebo iné digitálne  zariadenia. Zariadenie nikdy nenahradí úplne učebnicu, či pracovný zošit, zvlášť nie v nižších ročníkoch, ale považujem ho za jednu z ďalších  základných pomôcok pre žiaka na vyučovanie. 

Podľa skúseností s dištančným vzdelávaním vieme, že mnoho žiakov nemá prístup k takýmto zariadeniam, a teda nie sú plnohodnotne zapojení do tohto procesu spolu so spolužiakmi, ale sú istým spôsobom vyčleňovaní a volia sa pre nich iné formy vzdelávania.

Digitálny príspevok vnímam, ako jediné systémové riešenie, ktoré je vhodné aj pre žiakov aj pre učiteľov a pre školy. Rodič a pedagóg bude dostávať príspevok od štátu na zapožičanie zariadenia, ktoré škola vyberie za vhodné na vyučovanie. Tento príspevok musia investovať do obstarania zariadenia, ktoré bude používať v škole. So zapožičaním zariadenia dostane aj služby s tým spojené, ako sú údržba, dáta a pod. Toto riešenie je zároveň aj riešením pre školy, lebo môžu počítať s tým, že žiaci aj pedagógovia budú vybavení technikou. Školy sa tak budú starať len o techniku a jej obnovu v školách. 

Áno, bude to stáť štát nemalé peniaze, ale teraz je asi najvhodnejší čas. Bavíme sa o financiách z plánu obnovy a prečo by to nemal byť práve digitálny príspevok, ktorý pomôže žiakom, rodinám, ale aj pedagógom a školám. Tento štát má obrovský dlh voči školstvu, tak príprave nových pedagógov, personálnom zabezpečení v školách, ako aj vybavenosťou škôl.


Prezident Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky a riaditeľ Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave

RNDr. Pavel SADLOŇ

Digitálny príspevok – prostriedok na skvalitnenie vyučovania.

Učenie na diaľku nám prinieslo niekoľko nových výziev. Ak chceme skvalitniť proces výchovy a vzdelávania, musíme tomu prispôsobiť vzdelávacie prostredie. Pandémia Covid-19 nám nastavila zrkadlo. 

Čo sme mali k dispozícii: 

Učiteľov – viac menej pripravených na využívanie informačno-komunikačných technológií v školskom prostredí.

Žiakov – viac menej pripravených na využívanie informačno-komunikačných technológií v školskom prostredí. 

Rodičov – chápajúcich potreby svojich detí a ochotných im pomáhať.

 1. Čo máme k dispozícii? 

Učiteľov, ktorí sa každodenne zamýšľajú nad zvýšením motivácie svojich žiakov a pasujú sa s kvalitou informačno-komunikačných technológií, učiteľov apelujúcich na neviditeľných žiakov k aktívnejšiemu prístupu k vzdelávaniu. Učiteľov využívajúcich svoje počítače a dáta na home office,  učiteľov preškolených „za pochodu“ na vyučovanie online. Učiteľov zaradených do 7. a 9. fázy očkovania proti Covid-19. Učiteľov, ktorí by učili radšej prezenčne, ale akceptujú riziko šírenia sa pandémie a uvedomujú si akútne nebezpečenstvo.

 1. Žiakov, ktorí nedostali žiadne vybavenie na učenie sa dištančne

Žiakov, ktorí sa každodenne prihlasujú na online vyučovanie a využívajú intimitu nezapnutej kamery a mikrofónu. Žiakov, ktorí sa vedia rýchlo a dobre vysporiadať s online testom prostredníctvom telefónu a preposlania si vypracovanej domácej úlohy. Žiakov zapájajúcich sa do olympiád a iných mimoškolských súťaží, dosahujúcich obdivuhodné výsledky. Žiakov trpiacich nedostatkom osobných sociálnych kontaktov. Žiakov, ktorí napriek tomu, že sú pod tlakom svojich učiteľov a rodičov, reagujú na požiadavky blížiacej sa maturitnej skúšky, resp.  prijímacej skúšky a podobne.

 1. Rodičov – znášajúcich chaos mediálnych informácií, vidiac stratu dávno získaných návykov svojich detí. Rodičov, ktorí suplujú povinnosti iných a zastrešujú dlh tejto doby.

Digitálny príspevok nie je kľúčom k odstráneniu vzniknutej situácie. Digitálny príspevok mohol byť prostriedkom na skvalitnenie procesu – procesu vzdelávania našich žiakov, detí, od ktorých niečo vyžadujeme, očakávame. Škoda, že o prioritách v školstve sa len hovorí.


Predseda predstavenstva SOVA Digital a.s. a zakladateľ Industry 4.0

Ing. Martin Morháč

Digitálny príspevok sa za súčasných podmienok javí ako nutnosť.

Súčasná pandémia nám okrem obrovských problémov a ľudských tragédií priniesla aj jeden významný posun. Zásadne urýchlila digitalizáciu. Posun sa zatiaľ prejavil najmä v online komunikácii, ale digitalizácia sa posúva vo všetkých oblastiach života. Pre jej zvládnutie potrebujeme mať na to kvalitne pripravených ľudí. Tí nám už dnes chýbajú a v blízkej budúcnosti ich budeme potrebovať viac a viac. Váhanie bude pravdepodobne drahé pre túto krajinu.

Dnes nestačí študentov stredných odborných škôl naučiť online komunikácii. To oni vedia lepšie ako my starší. Avšak potrebujú sa naučiť robiť s ďaleko zložitejšími softvérovými riešeniami, na ktoré určite technicky nestačí mobil alebo tablet, dokonca ani menej výkonný počítač. V súčasnosti to inak nejde, avšak nie každý rodič si môže dovoliť kúpiť svojmu dieťaťu výkonnejší počítač. Preto sa mi digitálny príspevok javí ako nutnosť, aby všetci študenti mali rovnaké podmienky. Zjednotí sa tým pedagogický proces a študenti nebudú musieť bojovať so svojím počítačom, ale budú sa môcť naplno venovať získavaniu vedomostí a rozvíjaniu zručností. To je pre ich budúcnosť to najdôležitejšie.


Analytik vzdelávacej politiky a autor monitorovacích správ o vývoji odborného vzdelávania pre Európsku komisiu

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.

Digitálny príspevok pre pedagógov a rodičov (žiakov) umožňuje zabezpečenie komplexnej služby na podporu dištančného vzdelávania a efektívneho využitia digitálnej techniky vo vzdelávaní.

Digitálny príspevok vytvára podmienky pre vznik  ponuky komplexnej digitálnej služby od komerčných organizácií na podporu vzdelávania.

Prenájom komplexnej služby na dobu potreby vzdelávania a v súlade s potrebou vzdelávania prostredníctvom digitálneho príspevku rieši problém zastarávania vybavenia, ku ktorému dochádza v trvalom vlastníctve.

Digitálny príspevok je fér, odstraňuje  nerovný prístup k digitálnemu vybaveniu a dáva rovnakú príležitosť vzdelávať sa s využitím digitálnych technológií  všetkým, čo sa chcú vzdelávať.

Aj skvelé myšlienky majú slabinu. Nie vždy sa podarí ich uviesť do života. Aj digitálny príspevok môže naraziť na problémy pri zabezpečovaní v praxi a môže byť aj zneužívaný. Je vhodné postupovať postupne a najprv jeho aplikáciu experimentálne odskúšať. Výučba na priemyslovkách je veľmi citlivá na kvalitu digitálneho vybavenia a služieb. Absolventi priemysloviek budú výrazne rozhodovať o tom, ako Slovensko zvládne technologické výzvy, a teda o budúcnosti ekonomiky na Slovensku.

Začnime s pilotným overením aplikácie Digitálneho príspevku na priemyslovkách už od budúceho školského roku.


Podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva

Ing. Ivan ŠÓŠ, PhD.

Investíciou do nákupu moderných technológií sa vraciame do minulosti. Ak chceme byť moderní a pripravení na budúcnosť, musíme investovať do prenájmu technológií, ktoré potrebujeme v aktuálnom čase a využívajme ich plnohodnotne. 

Každý deň, počas ktorého váhame, či umožníme prísun techniky do škôl bez potreby vlastniť, nás presúva z čela peletónu do zadných radov. Ak dnes budeme techniku nakupovať, o pár rokov sa budú musieť školy vysporiadať s technickým odpadom a budú žiadať od štátu, či iných sponzorov nové prostriedky na „modernizáciu vyučovania“… 

Buďme pripojení on-line dnes, pomocou techniky, ktorú plnohodnotne využívame a štát nám na ňu prispieva „digitálnym príspevkom“. Buďme konečne rozumní a pragmatickí…


Prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej „fajnorka“

Ing. Felix DÖMÉNY

V posledných mesiacoch museli učitelia, študenti a ich rodiny preukázať veľkú energiu, flexibilitu a zanietenie, aby rýchlo reagovali na potrebu učenia sa na diaľku. 

Pre odborné školy je to nevyhnutným krokom k dokonalému uchopeniu všetkých digitálnych a virtuálnych aplikácií vo svojom odbore a prirodzenou nutnosťou na zvládnutie hybridného vzdelávania. Žiaľ, dlhodobé podfinancovanie škôl a exponenciálny vývoj techniky, obzvlášť výpočtovej techniky a dynamický rozvoj softwarového smerovania v každej oblasti našej spoločnosti, prehĺbili rozdiely medzi vzdelávaním a moderným vzdelávaním pre budúcnosť. 

Dôsledné uplatnenie „Digitálneho príspevku“ nielen pre rodičov žiakov stredných škôl, ale aj učiteľov  naštartuje ako účinný liek proces digitálnej transformácie škôl a vzdelávania. Veľmi elegantne a efektívne umožní systematicky odstraňovať technologický dlh.

Potom by nás výzva, ktorej sme čelili počas prerušenia vyučovania, nemala prekvapiť. Školy by dokázali poskytnúť svojim žiakom široký prístup k digitálnym nástrojom, všetci žiaci by mali potrebné vybavenie a prístup k internetu.

Tento krok pomôže učiteľom zodpovedne uviesť do života svojej školy zmeny potrebné pre vzdelávanie pre budúcnosť. Mali by sme príležitosť kreatívne riešiť súčasné problémy a popritom budovať most k premyslenému vzdelávaciemu systému a umožnili by sme  školám spolupracovať nielen horizontálne, ale aj vertikálne s novým, tvoriacim sa priemyslom.


Povedali o digitálnom príspevku